Al­la bör­jar nån­stans: här star­ta­de Volvo

Volvo Klassiker - - Innehåll -

Den­na var byggd på trä­ra­mar, där stål­plat­tor pla­ce­ra­des. Mo­torn var fyr­cy­lind­rig med en mo­tor­vo­lym på 1940 ku­bik. Re­sul­ta­tet blev 28 hk.

Med ett så­dant kraft­pa­ket kla­ra­de ÖV4 att kö­ra 90 km/h, men det var det ing­en som re­kom­men­de­ra­de att man gjor­de. Has­tig­he­ten var långt mer kom­for­ta­bel på 60 km/h.

Pri­set fast­ställ­des till 4 800 svens­ka kro­nor, vil­ket mot­sva­ra­de cir­ka 18 månadslöner för en van­lig in­dustri­ar­be­ta­re. Med and­ra ord, att kö­pa den här bilen var en dyr af­fär.

BÖR­JA­DE RULLA

Det var na­tur­ligt­vis ett bra sätt att av­slu­ta den förs­ta bilen. Men det var inte ba­ra gläd­jeskutt. För den all­ra förs­ta bilen som kom ut ur fa­bri­ken ha­de ett gans­ka all­var­ligt fel. Den kun­de na­tur­ligt­vis rulla och kö­ra, men ba­ra bak­åt! An­led­ning­en till det var att väx­eln mon­te­ra­des på fel sätt.

Men istäl­let för att bli arg över miss­ta­get tog Lar­son det hela med ett le­en­de. Han var känd för att kun­na sko­ja om det mesta och skroc­ka­de ba­ra: – Nu har Fingal allt bets­lat bakom rum­pan! Han me­na­de att verk­stads­che­fen Jo­han Fingal ha­de mon­te­rat bets­let bak­till istäl­let för på mu­len på ”häs­ten”. Felet rät­ta­des snabbt till av Fingal och bilen kun­de sen kö­ras fram­åt så som var me­ning­en från bör­jan.

Och med det bör­ja­de Volvo-även­ty­ret verk­li­gen rulla. 1929 pro­du­ce­ra­des och sål­des 1383 for­don, varav 27 ex­por­te­ra­des. Det tog yt­ter­li­ga­re tio år in­nan man ha­de pro­du­ce­rat 10 000 bi­lar.

LEDANDE VAD GÄL­LER SÄ­KER­HET

År 1928 pro­du­ce­ra­de Volvo ock­så sin förs­ta last­bil – LV40. Den ha­de sam­ma platt­form som de förs­ta två bi­lar­na ÖV4 och PV4 – men last­bi­len var för­stås myc­ket kraft­ful­la­re och ha­de myc­ket mer last­ka­pa­ci­tet. LV40 bygg­des i 997 ex­em­plar.

Last­bi­lar­na blev så små­ning­om ett vik­tigt eko­no­miskt ben att stå på un­der hår­da­re eko­no­mis­ka ti­der. Och de bi­drog ock­så i hög grad till att Volvo tog sig ige­nom ef­ter­krigs­ti­den på ett sä­kert sätt. År 1962 av­led Gabri­els­son vid 77 års ål­der, me­dan Lars­son blev 80 år. Han gick bort 1968.

Vid den ti­den ha­de Volvo vux­it till ett stort bo­lag bå­de när det gäl­ler last­bi­lar och personbilar. Det ha­de re­dan ett gott ryk­te för sitt fo­kus på sä­ker­het. År 1957 kom Volvo med sä­ker­hets­bäl­te i fram­sä­te­na, det föl­jan­de året med fram- och bak­bäl­ten in­nan det blev tre­punkts­bäl­ten 1959.

Se­dan dess har Volvo va­rit in­no­va­ti­va och ledande in­om sä­ker­het. Ett ryk­te som har bi­dra­git till att bi­lar­na är bland de po­pu­lä­ras­te fa­mil­je­bi­lar­na på mark­na­den.

NYSTART FÖR VOLVO

Att va­ra en li­ten till­ver­ka­re på en hård mark­nad är dock krä­van­de. Volvo de­la­des slut­li­gen upp i fle­ra bo­lag. Bilav­del­ning­en sål­des till ame­ri­kans­ka Ford, en vik­tig hamn un­der många år. Ford bi­drog med peng­ar och ut­veck­lings­re­sur­ser, sär­skilt de förs­ta åren av ame­ri­kanskt ägan­de var vik­ti­ga.

Se­dan bör­ja­de Ford käm­pa. Stor­hets­van­sin­ne, bland an­nat ge­nom upp­köp av ett an­tal and­ra bil­mär­ken, kos­tar myc­ket. Ford förlorade fo­kus och kla­ra­de inte av att lyc­kas med al­la si­na va­ru­mär­ken.

Det blev inte bätt­re när fi­nan­s­kri­sen skölj­de över värl­den. Volvo var till sa­lu, men det var inte lätt att hit­ta en kö­pa­re. När Volvo så små­ning­om sål­des 2010 var det många som ald­rig ha­de hört ta­las om kö­pa­ren: ki­ne­sis­ka Ge­ely. Vad skul­le hän­da med va­ru­mär­ket nu? Hem­ma i Sverige var många skep­tis­ka.

Det­ta blev på många sätt en nystart för Volvo. Ki­ne­ser­na ös­te in peng­ar till ut­veck­ling. Den and­ra ge­ne­ra­tio­nen av SUV XC90 lan­se­ras 2015 som den förs­ta nya mo­del­len un­der Ge­ely-ägan­det och blev ge­nast en stor fram­gång. Nu är det S90, och se­dan V90, som gäl­ler.

Men även om ägar­na sit­ter i Ki­na och bi­lar­na säljs över hela värl­den är hu­vud­kon­to­ret fortfarande i Sverige. Strax ut­an­för Gö­te­borg. Där finns ock­så en fa­brik – som just nu ar­be­tar på hög­varv med ett an­tal nya mo­del­ler. Vi an­tar att de två her­rar­na Lar­son och Gabri­els­son skul­le va­ra väl­digt stol­ta om de ha­de sett vad som blev av fö­re­ta­get som såg da­gens ljus un­der en bätt­re mid­dag i Stock­holm …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.