Volvo 2000 GTZ: När Volvo skul­le tuf­fa till sig

Den här kun­de kon­kur­re­rat med sto­ra namn, som Al­fa Ro­meo och Lan­cia.

Volvo Klassiker - - Innehåll -

VOLVO VAR re­dan i slu­tet av 1960 känt för att gö­ra säk­ra, ro­bus­ta och håll­ba­ra bi­lar. Tänk ba­ra på PV, Amazon och den nya 140-se­ri­en. Den se­na­re med myc­ket Amazon un­der en mo­der­na­re ex­te­ri­ör. Bi­lar­na var prak­tis­ka, rym­li­ga och bra. Det var ing­et fel med dem egent­li­gen, men de var kanske inte sär­skilt spän­nan­de el­ler spor­ti­ga.

Vis­ser­li­gen fanns ju P1800 som sä­kert fortfarande sål­de bra men den bör­ja­de ock­så bli li­te till åren. Dess­utom be­höv­de man en mo­dell som kun­de säk­ra en stark fram­marsch ute i res­ten av värl­den ock­så. För­sälj­ning­en av bi­lar i Sverige och Nor­ge var inte till­räck­ligt för att ge en bra, sä­ker och lång­sik­tig in­komst.

Man be­höv­de med and­ra ord frä­scha upp va­ru­mär­ket li­te. Volvo vil­le ha nå­got som kun­de täv­la med sam­ti­da sto­ra namn som spor­ti­ga, Al­fa Ro­meo och Lan­cia.

VOLVO VIL­LE INTE

Det var ock­så då den ita­li­ens­ka Vol­vo­im­por­tö­ren pus­ha­de på så att Za­ga­to, som ock­så är ita­li­enskt, tog fram kon­cep­tet och den pro­to­typ du ser på des­sa bil­der. Näm­li­gen Volvo 2000 GTZ från 1969.

Volvo 2000 GTZ är en 2+2 cou­pé med tids­ty­pis­ka vack­ra lin­jer och sto­ra gla­sy­tor. Bilen har mo­torn från 140se­ri­en, den väl­kän­da och so­li­da B20-mo­torn på två li­ter.

Här i en trim­mad ver­sion med en an­nan ka­max­el, topplock med stör­re ven­ti­ler och två dubb­la Solex-för-

VOLVO 2000 GTZ

ga­sa­re. Volvo 2000 GTZ vi­sa­des på To­ri­no Mo­torshow 1969 och bilen fick stor upp­märk­sam­het.

Än­då val­de Volvo att inte fort­sät­ta med pro­jek­tet. Bilen var fullt kör­bar och funk­tions­dug­lig, och den sål­des fak­tiskt till en nu okänd kö­pa­re. Vad som hände med bilen vet man inte, men den an­tas inte ex­i­ste­ra läng­re.

GAV SIG INTE OCH BYGGDE EN 3000 GTZ

Men Volvo mås­te, trots av­sla­get, ha gett Za­ga­to hopp. Trots om­stän­dig­he­ter­na fort­sat­te de att ar­be­ta med Volvo Gtz-pro­jek­tet. Re­dan näs­ta år, 1970, ha­de de ta­git fram en ny pro­to­typ. Volvo 3000 GTZ kal­la­des bilen den här gång­en och byggde på 2000-mo­del­len. Men nu med B30 3-li­tersmo­torn från Volvo 164 un­der hu­ven, som i den­na ver­sion trim­ma­des upp till ”hela” 190 häst­kraf­ter.

Det räck­te för att bilen skul­le kla­ra 200 km/h i topp­fart, som var den ma­gis­ka grän­sen vid den ti­den. 3000 GTZ fick ock­så en an­nan, stör­re och 164-lik­nan­de grill och po­pup-lam­por. Men även den här gång­en fick pro­jek­tet tum­men ner av Volvo. Kon­cept­bi­len sål­des och kör­des i van­lig trafik i många år in­nan den ham­na­de i en olyc­ka och sål­des vi­da­re. En­ligt ryk­ten ägs bilen nu av en svensk sam­la­re som byg­ger på den igen.

Så vem vet – kanske kom­mer vi nå­gon dag att få se en Volvo GTZ på vägar­na igen?

VOLVO 2000 GTZ ÄR EN 2+2 COU­PÉ MED TIDS­TY­PIS­KA VACK­RA LIN­JER OCH STO­RA GLA­SY­TOR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.