Så sam­lar du al­la di­na Volvo- fa­vo­ri­ter

VARNING: En­kelt och pris­värt Det är lätt att bli be­ro­en­de …

Volvo Klassiker - - Innehåll -

VI ÄR SÄ­KERT många som har va­rit där, att vi dröm­mer oss bort när vi sit­ter och blädd­rar i en tid­ning och tit­tar på bil­der av bi­lar, el­ler sur­far runt på nä­tet ef­ter in­for­ma­tion. In­ne hu­vu­det byg­ger man dröm­ga­ra­get och fyl­ler det med bi­lar: en ljus­blå Volvo P1800 ES, en flask­grön Volvo 164E från 1973, en varm­röd Amazon 123 GT, en ral­ly­dri­ven Volvo PV Sport el­ler en 740 Turbo in­ter­coo­ler … men verk­lig­he­ten ser an­norlun­da ut. Ga­ra­get är istäl­let of­ta fyllt med ski­dor, cyklar och en le­rig bruks­bil får pre­cis plats bland allt det and­ra.

Och så är det det där med peng­ar. Klas­sis­ka Vol­vo­bi­lar kos­tar. Fak­tum är att de kos­tar mer och mer för var­je år som går. Och så skul­le bad­rum­met re­no­ve­ras, den nya sof­fan som frun vill ha, tja­tet från bar­nen om en re­sa sö­derut till som­ma­ren. Var­ken tid, plats el­ler peng­ar finns … Det är trå­kigt, men så ser ju verk­lig­he­ten of­tast ut.

FRÅN 200 KRO­NOR

Men det finns fortfarande hopp. Om du ska­lar ner di­na krav en bit. Till ex­em­pel till ska­la 1:18 el­ler 1:43. Vi pra­tar såklart om mo­dell­bi­lar! En ge­ni­al bil­hob­by för dig med tids­brist, stram bud­get och li­tet ga­rage!

Om inte an­nat är ur­va­let enormt. Bå­de på nya och be­gag­na­de bi­lar. Du kan fyl­la dröm­ga­ra­get med di­na eg­na fa­vo­ri­ter och få en fin li­ten sam­ling ut­an att spränga hela fa­mil­je­bud­ge­ten. De är dess­utom väl­digt vack­ra att stäl­la i ett vi­trin­skåp. Åt­minsto­ne om du inte är så för­tjust i att dam­ma. Och mo­dell­bi­lar­na kom­mer sä­kert att väc­ka bå­de min­nen och av­und bland vän­ner.

Priserna va­ri­e­rar från cir­ka 200 kro­nor per bil, upp till fle­ra tu­sen för spe­ci­al­ver­sio­ner gjor­da i be­grän­sad ut­gå­va. Det finns ock­så oli­ka mär­ken och till­ver­ka­re och vis­sa är mer at­trak­ti­va än and­ra – och så­le­des ock­så dy­ra­re.

HA EN PLAN

Om du vill kom­ma igång snabbt kan du be­stäl­la bi­lar­na on­li­ne och på så sätt ha dem i brev­lå­dan in­om någ­ra da­gar. Så en­kelt är det. Men det kan va­ra en bra idé att i för­väg be­stäm­ma vad det är du vill sam­la på, så att du har en tan­ke och ska­par en hel­het i sam­ling­en. Ska du kanske sam­la på ral­ly- och ra­cer­bi­lar?

El­ler kanske 240-se­ri­en? Där finns ju ock­så myc­ket. Bå­de 242, 244, 245, GT- och 260-se­ri­en och di­ver­se bi­lar från mo­torsport och oli­ka års­mo­del­ler, etc. Du kan sä­kert sam­la på över 50 oli­ka bi­lar ba­ra in­om 240-se­ri­en.

El­ler borde du sat­sa på en PV, en Amazon, en P1800, en 140 el­ler kanske 164? Som sagt, det är en bra idé att ha en plan. Det ger ock­så stör­re gläd­je och mer spän­ning när du änt­li­gen hit­tar den som sak­nas på ex­em­pel­vis Bloc­ket el­ler ebay.

Och till sist en li­ten vän­lig varning: var med­ve­ten om att det är lätt att bli be­ro­en­de! Det kan bli många se­na nät­ter på nä­tet och det finns en risk att fru­gan inte får den där nya sof­fan än­då … Här be­hö­ver man inte nöja sig med ba­ra en. Du kan sam­la hela se­ri­er av di­na fa­vo­rit­mo­del­ler. Oav­sett om det är Volvo P1800 el­ler Volvo Amazon som des­sa två bil­der vi­sar.

”EN GE­NI­AL BIL­HOB­BY FÖR DIG MED TIDS­BRIST, STRAM BUD­GET OCH LI­TET GA­RAGE!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.