TAJT& TO­NAD RUM­PA

Lyft fram bak­si­dan!

Wellness (Aftonbladet) - - SIDAN 1 - FO­TO: MI­KAEL GUSTAVSEN STY­LING: AN­NI­KA NOR­MAN TEXT: PÄR JO­NAS­SON HÅR & MAKEUP: AN­NA FRID TACK TILL KAMP­SPORTSLAB­BET

Hon har gjort webb-tv med Alex Schul­man, ra­dio med Adam Al­sing, tv med Fe­lix Hern­gren och dykt upp i sin man Kal­les trä­nings­pro­gram – men i höst är det dags för Bri­ta Zac­ka­ri att stå på eg­na ben. I nya tv-pro­gram­met ”Flick­vän på för­sök” dejtar hon åt­ta kän­di­sar, bå­de män och kvin­nor. – Jag vill ta re­da på hur ro­man­tis­ka de är, vad som är de­ras ”do’s and don’ts”, om de lätt blir svart­sju­ka, om jag som part­ner blir ta­gen för gi­ven och myc­ket myc­ket mer, be­rät­tar Bri­ta. Ca­ro­li­na Gyn­ning, An­ton Ewald, Nour El Re­fai och Kodjo Ako­lor är någ­ra av de be­kan­ta an­sik­ten som dy­ker upp i ru­tan och som vi får kom­ma rik­tigt un­der hu­den på, med hjälp av Bri­ta. – Jag bör­jar brå­ka med nå­gon, träf­far nå­gon an­nans mam­ma, så det blir gans­ka ro­li­ga si­tu­a­tio­ner. An­ton Ewald bor ju ex­em­pel­vis fort­fa­ran­de hem­ma hos si­na för­äld­rar, så han vill ba­ra träf­fas på lo­kal, ha­ha. – Jag tror att man som tit­ta­re kom­mer att bli jät­te­ir­ri­te­rad på mig, jag age­rar ju ut al­la tan­kar jag får, in­te ba­ra de po­si­ti­va. Det blir ing­en kul tv om jag he­la ti­den är jät­te­bra kom­pis med al­la jag är ihop med.

Vem pas­sa­de du bäst och sämst ihop med?

– Jag vill in­te hänga ut nå­gon, men jag blev för­vå­nad över hur bra jag tyck­te om vis­sa per­so­ner jag ha­de trott skul­le va­ra min di­a­metra­la mot­sats. Och så finns det även någ­ra som har en livs­stil som är så to­talt olik min egen. Var­je pro­gram slu­tar med att vi gör slut, och trots att vi ba­ra va­rit ihop någ­ra da­gar var det fak­tiskt job­bigt på rik­tigt.

Du dejtar ju även tje­jer i pro­gram­met – skul­le du sä­ga att det är enkla­re att va­ra ihop med nå­gon av sam­ma kön?

– Även två tje­jer kan va­ra otro­ligt oli­ka. Jag har för öv­rigt en gans­ka stark tro på att man blir i kär i en per­son och in­te i ett kön, sä­ger Bri­ta och ut­veck­lar sin tan­ke­gång: – Ge­ne­rellt sett så är det så jäk­la svårt att va­ra ihop med nå­gon över hu­vud ta­get – man tving­as ju vi­sa upp si­na svag­he­ter för nå­gon an­nan. Ing­en är ju per­fekt och det är job­bigt att kon­fron­te­ras med si­na eg­na bris­ter. När vi än­då är in­ne på re­la­tio­ner kom­mer vi osökt in på Bri­tas egen. – Jag tyc­ker att jag och Kalle har ett fan­tas­tiskt för­hål­lan­de. Ef­ter sex år till­sam­mans, varav fy­ra som gif­ta, är vi fort­fa­ran­de SÅ kä­ra i varand­ra. Men vi brå­kar för­stås ock­så, det är en del av li­vet.

Du är ju bonus­mam­ma till Kal­les son – har ni fun­de­rat på att skaf­fa fler barn till­sam­mans?

– Ja, vi kom­mer att skaf­fa barn, vi får se när det blir ba­ra. Det är ju in­te som att tryc­ka på en knapp, även om man är ett he­te­ro­par… En av för­de­lar­na med att va­ra ihop med just Kalle tyc­ker Bri­ta är att de kan trä­na till­sam­mans. – Vår trä­ning går ut på att vi kom­bi­ne­rar oli­ka styr­keöv­ning­ar i gans­ka snabbt tem­po så att man även får kon­di­tions­trä­ning, gans­ka cross­fit-in­spi­re­rat. Jag tror det kal­las HIIT, High In­ten­si­ty In­ter­val Trai­ning. Just nu trä­nar vi myc­ket med kett­le­bells. Of­tast är vi hem­ma i vårt ga­rage som vi gjort om till gym.

Blir det in­te svå­ra­re med mo­ti­va­tio­nen om man trä­nar hem­ma?

– Där har jag verk­li­gen pe­ri­o­der. När mo­ti­va­tio­nen try­ter trä­nar jag helt en­kelt in­te och det har jag inga pro­blem med. Jag mås­te kän­na mig pep­pad. Jag tyc­ker in­te man ska ha då­ligt sam­ve­te för att man emel­lanåt in­te har lust att trä­na.

Vil­ken är för dig den vik­ti­gas­te an­led­ning­en att trä­na?

– För att må bra i hu­vu­det. För att in­te bli dep­pig. Och för att or­ka. Det är jät­teskönt att kän­na att man är stark! Jag nju­ter bå­de av att kun­na bä­ra hem mat­kas­sar­na ut­an pro­blem och av att hop­pa studs­mat­ta med min bonus­son.

”Jag tyc­ker in­te man ska ha då­ligt sam­ve­te för att man emel­lanåt in­te har lust att trä­na”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.