”Att pra­ta bakom ryg­gen lö­ser ju ingen­ting”

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - Ka­ta­ri­na KA­TA­RI­NA WEN­DE­LIN RE­DAK­TÖR

Det var som att få en spark i ma­gen. Käns­lan när jag fick hö­ra vad som sagts om mig. Och den gång­en jag fick lä­sa det. Snac­ket spreds av en jobb­kon­takt jag in­te ens kän­de, som blev sur över ett miss­för­stånd och sen be­stäm­de sig för att svart­må­la mig för per­so­ner som even­tu­ellt skul­le ha att gö­ra med mig. Den gång­en var det lätt att släp­pa det, till och med att skrat­ta åt det, och in­te öds­la tid på att fun­de­ra på var­för. Vär­re var det när skit­snac­ket skrevs och de­la­des av en vän. Förs­ta gång­en för­lät jag det ef­tersom li­vet är så myc­ket enkla­re då, men den and­ra gång­en fick jag nog. Jag kun­de in­te för­sva­ra mig men ha­de fak­tiskt hel­ler ing­en lust. Var­för skul­le jag tving­as be­mö­ta lögn­er som gjor­de mig led­sen och som fanns där för vem som helst att lä­sa? Jag bröt helt med min vän ef­tersom jag in­såg att hon ald­rig skul­le för­stå – el­ler er­kän­na – att det hon gjort var fel. Men jag kan fort­fa­ran­de grubb­la på det där ef­tersom det ald­rig red­des ut. Jag ha­de nog bru­tit än­då, men kanske fått en för­kla­ring och fått sä­ga mitt. I det här num­ret av Well­ness tar vi upp bå­de hur man gör slut med en vän och skit­snack. För låt oss va­ra är­li­ga – ibland be­hö­ver man snac­ka skit och vi har al­la gjort det. Men det är skill­nad på att för en kom­pis gnäl­la li­te om en job­big kol­le­ga, och att gad­da ihop sig med öv­ri­ga kol­le­gor och snac­ka om den där ena stö­ri­ga ty­pen. El­ler att i ett kom­pis­gäng snac­ka sön­der en per­son. Tips på hur du sät­ter stopp för pra­tet hit­tar du på si­dan 38. Att in­te ta tag i pro­ble­met ut­an pra­ta bakom ryg­gen lö­ser ju ingen­ting. Till sist kanske du kän­ner som jag och ba­ra vill bry­ta med kom­pi­sen. Men gör då in­te som jag ut­an följ ex­per­ter­nas råd på si­dan 86 och få till ett snyggt av­slut. Med li­te tur kanske ni rentav kan räd­da re­la­tio­nen? Att ha det där snac­ket när du kän­ner ilskan bubb­la är dock in­te så smart. En mer kon­struk­tiv di­a­log kan man ha när man hun­nit fun­de­ra och lug­na ner sig. Till dess kan du pro­va att av­re­a­ge­ra dig med hjälp av ett skönt box­pass. Du hit­tar vårt svet­ti­ga på si­dan 24. Be­hö­ver du lug­na ner dig kanske du kan pro­va på någ­ra av Yo­ga girls öv­ning­ar? Du hit­tar dem – och en in­ter­vju med den svens­ka Instagram­stjär­nan – på si­dan 14. Ps. Glöm in­te bort att det är ok­to­ber och bröst­må­nad! Kläm och känn li­te extra på di­na eg­na och stöt­ta forsk­ning­en ge­nom att kö­pa dig själv el­ler nå­gon du tyc­ker om en skär gå­va. Du hit­tar vå­ra favoriter på si­dan 69.

Ena da­gen tes­tar vi ma­sca­ror and­ra da­gar tes­tar vi trä­nings­pass. Form­gi­var-he­le­na inspireras av box­pas­set i det här num­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.