ÄT DIG TILL NYTT GLOW

MA­TEN SOM FÅR DIG ATT STRÅLA

Wellness (Aftonbladet) - - FRONT PAGE - AV JENNY THORELL FO­TO: ELLIS PARRINDER, MAR­TIN POOL

Fel mat gör oss in­te ba­ra tröt­ta och run­da om ma­gen. Kän­ner du att hå­ret och hu­den in­te har sam­ma lys­kraft som ti­di­ga­re så kan det be­ro på att din me­ny in­te haft den nyt­ti­gas­te in­gre­di­ens­lis­tan på se­nas­te ti­den. Ener­gi- och skön­hets­tju­var­na he­ter soc­ker, light­pro­duk­ter och glu­ten. Brit­tis­ka häl­so­coachen Ma­de­le­i­ne Shaw har skri­vit boken ”Get the Glow”, som är fylld av nyt­ti­ga re­cept för en frisk in­si­da och vac­ker ut­si­da. Men Ma­de­le­i­ne, som ock­så dri­ver en pop­pis blogg och fre­kvent an­li­tas av brit­tis­ka kän­di­sar som vill ha häl­so­råd, har in­te all­tid haft ett en­kelt för­hål­lan­de till mat. För någ­ra år sen led hon av svår IBS, räk­na­de ka­lo­ri­er och ha­ta­de sin hy.

In­ställ­ning­en änd­ra­des på café

– Min re­la­tion till mat för­änd­ra­des när mi­na för­äld­rar skil­de sig och en kom­pis gick bort. Mitt liv kän­des helt plöts­ligt bortom al­la kon­troll och mat blev ett sätt för mig att få kon­troll, be­rät­tar Ma­de­le­i­ne för Af­ton­bla­det Well­ness. Allt för­änd­ra­des när Ma­de­le­i­ne flyt­ta­de till Austra­li­en. Hon kom i kon­takt med ett häl­so­café, där hon fick jobb och bör­ja­de änd­ra sin in­ställ­ning till mat. – Jag bör­ja­de ta hand om mig själv, åt nä­ran­de mat och kän­de mig lyck­li­ga­re än jag gjort på länge. Mat är till för att ta hand om oss, in­te nå­got vi ska oroa oss över. Idag vill hon hjäl­pa and­ra, och pro­ble­met hon tyc­ker att vi ska ta tag i först är sock­ret. – Det vik­ti­gas­te är att bli med­ve­ten om att man kanske har ett pro­blem med soc­ker. Och bör­ja kol­la på det göm­da sock­ret, som är värst. Det som finns i till ex­em­pel ketchup och bröd. Det är det där lu­ri­ga sock­ret vi ska pas­sa oss för. Sö­ta istäl­let med honung och dad­lar, så kom­mer du snart mär­ka att ma­ten sma­kar an­norlun­da och att van­lig frukt sma­kar myc­ket sö­ta­re än den gjor­de in­nan.

Hit­ta någ­ra fa­vo­ri­tre­cept

När du drar ner på sock­ret in­ne­bär det of­ta li­te mer jobb i kö­ket, ef­tersom du får sä­ga hej då till halv­fab­ri­kat och istäl­let la­ga hem­la­gad mat från grun­den. In­te så vass i kö­ket? Ma­de­le­i­ne tip­sar om att lä­ra lång­samt. – Lär dig ett par re­cept rik­tigt bra, öv­ning ger fär­dig­het. Och du mås­te in­te va­ra en kock för att kla­ra av mi­na re­cept, de är väl­digt enk­la. Men allt hand­lar in­te om vad du gör i kö­ket, vill du slip­pa en svul­len mage och då­lig mat­smält­ning ska du bli li­te mer med­ve­ten vid mat­bor­det ock­så. – Tug­ga ma­ten or­dent­ligt. Det lå­ter kanske in­te så spän­nan­de, men det är jät­te­vik­tigt att du in­te ba­ra sväl­jer ma­ten i sto­ra klum­par, det för­svå­rar för krop­pen, då fun­kar mat­smält­ning­en säm­re. Och själv­klart så ska du in­te gå ut för hårt med din nya livs­stil. – Jag tyc­ker det är väl­digt vik­tigt att man in­te kän­ner sig över­väl­di­gad när man ska bör­ja äta häl­so­samt. Istäl­let för att tän­ka ”nu får jag in­te äta det och det” ska man tän­ka på allt gott man fak­tiskt får äta, och fo­ku­se­ra på det.

Lax = lätt­la­gad var­dags­lyx!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.