9 MYTER OM YOGA –VAD ÄR SANT?

– 9 myter spräcks!

Wellness (Aftonbladet) - - FRONT PAGE - TEXT: LIN­DA NEWNHAM FO­TO: SHUTTERSTOCK

Vad hål­ler dig bor­ta från yoga-mat­tan? Är det så att det bor en skep­ti­ker i dig? Det finns många myter och miss­upp­fatt­ning­ar om trä­nings­for­men. Vi stic­ker hål på dem och öpp­nar upp för din yoga-re­sa!

Myt 1: Jag är för stel!

Du be­hö­ver in­te va­ra vig för att trä­na yoga. Är du stel får du ba­ra mer va­lu­ta för peng­ar­na! När du trä­nat yoga en läng­re tid bru­kar de fles­ta bli vi­ga­re, men att nå di­na tår el­ler kun­na gå ner i spa­gat är in­te det egent­li­ga må­let. För även om yoga ut­övas via fy­sis­ka po­si­tio­ner och många nu för ti­den sö­ker sig till den av fy­sis­ka skäl, så hand­lar trä­ning­en in­te ba­ra om att stret­cha din kropp, ut­an ock­så ditt sin­ne. Yo­gan tillå­ter dig att lä­ra kän­na ditt san­na jag. Den är en väg till ökad själ­vac­cep­tans, med­ve­ten­het och öd­mjuk­het.

Myt 2: Yoga är för unga, sma­la och välträ­na­de

Ja, visst hit­tar du sma­la, välträ­na­de män­ni­skor i yo­gastu­di­on, men den är in­te ba­ra för dem. Unga som gam­la, sma­la som tjoc­ka - yo­gan är fan­tas­tisk för al­la. Och kän­ner du dig för stor, så tänk på Budd­ha, det sägs att hans sto­ra mage be­rod­de på det sto­ra hjär­tat som finns i ma­gen. Yo­gan är en ic­ke­dö­man­de mil­jö, som hjäl­per dig att ac­cep­te­ra dig för den du är. Den hjäl­per dig ock­så att öka äm­nes­om­sätt­ning­en och and­ning­en för­bätt­ras, vil­ket gör det lät­ta­re att bör­ja po­wer­wal­ka el­ler jog­ga. Så släpp di­na fun­de­ring­ar på ytan, al­la strå­lar när de yo­gar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.