Bir­git­tas ­well­ness

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

well LOOK

c/o Gerds pro­duk­ter in­ne­hål­ler eko­lo­gis­ka rå­va­ror och ak­ti­va sub­stan­ser av blå­bär, hjort­ron och ling­on. Fö­re­ta­get grun­da­des i en käl­lar­lo­kal i Jok­k­mokk av två sys­kon som dröm­de om ett eget håll­bart skön­hets­mär­ke. ­Mam­ma Gerd me­na­de att det är en själv­klar­het att tän­ka sunt och att ta till va­ra på det man kan från na­tu­ren. Det känns bra i sjä­len, och i hå­ret, att an­vän­da ­de­ras scham­po, 250 ml, 198 kr. ca­re­of­gerd. com

well EAT

Glöm to­ma­ter och gur­ka vin­ter­tid. Välj rot­fruk­ter, som kål­rab­bi, pals­ter­nac­ka och röd­kål. Ugns­stek­ta med chèv­re el­ler fe­ta­ost blir de jät­te­vack­ra.

well FE­EL

En brän­nan­de ing­e­fä­ra-shot ef­ter trä­ning­en är re­na ener­gi­ex­plo­sio­nen i bå­de mage och själ. ­Re­cept finns på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.