Läsar­bre­vet!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Lig­ger i min sjuk­hus­säng i ­svi­ter­na ef­ter en lång­dra­gen ­in­fek­tion. Jag fick hjälp ner till ki­os­ken och köp­te se­nas­te num­ret av Well­ness som jag nu blädd­rar i med stor gläd­je. Jag äls­kar ert hel­hets­tänk runt häl­sa, och att man som säng­lig­gan­de pa­ti­ent som är långt ifrån topp­for­men än­då kan ta till sig och bli in­spi­re­rad av al­la här­li­ga häl­so­tips! Även jag kan ap­pli­ce­ra dem på min var­dag här på sjuk­hu­set. Till ex­em­pel är jag ext­ra tack­sam för Har­mo­ni­e­ra me­ra-ar­ti­keln som ­Ka­ta­ri­na Wen­de­lin skrev i num­mer 9-2015. ­Hen­nes tips om hur man prak­ti­se­rar yo­gaand­ning för att bli pigg och alert var pre­cis vad jag be­höv­de. Tack för att ni in­spi­re­rar och le­ve­re­rar häl­so­tips i topp­klass som är till för al­la, oav­sett häl­so­till­stånd. /Christi­na

SVAR:

Hej Christi­na! Så skönt att du kän­ner in­spi­ra­tion och kan tän­ka po­si­tivt trots att du lig­ger på sjuk­hus! Du har verk­li­gen fat­tat vad vi hop­pas på: att al­la ska vå­ga tro på att de har kraft och möj­lig­he­ter, oav­sett var de är i li­vet. Det gäl­ler ba­ra att ut­gå från sig själv och från den si­tu­a­tion man är i. Krya på dig, öns­kar Well­ness-gäng­et

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.