To­na dig tight med Karl ­Dy­all

Cross­fit är trä­nings­for­men du kan ut­fö­ra var som helst och som ut­lo­var bätt­re re­sul­tat på kor­ta­re tid. In­te kons­tigt att så många är fast. Tes­ta du ock­så med spe­ci­al­pass från ar­tis­ten och cross­fit-coachen Karl Dy­all.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: LIN­DA NEWNHAM ÖV­NING­AR UR: FITNESSREVOLUTION FOTO: JEN­NY GRIMS­GÅRD

Tes­ta ett spe­ci­al­pass Cros­sift, fett brännar­trä­ning­en som du­ka n gö­ra var som helst.

Han är mest känd som skå­de­spe­la­re, dan­sa­re och ar­tist, men Karl Dy­all är ock­så cross­fi­t­ut­ö­va­re och coach. Han har skri­vit boken Fitnessrevolution. 2014 tog han brons i världs­mäs­ter­ska­pen! Kanske för att det här är en trä­nings­form som han lärt sig äls­ka på rik­tigt. – Jag trä­nar för funk­tion och häl­sa, för att in­te ha ont, så cross­fit är per­fekt, sä­ger han. Det hand­lar in­te pri­märt om ut­se­en­det, ut­an om att va­ra för­be­redd för li­vet. In­om cross­fit har man för­stått att ”one si­ze do­es NOT fit all”. Vis­sa vill trä­na mer styr­ka, and­ra mer smi­dig­het, ba­lans el­ler kon­di­tion. Det en­da som är sä­kert är att al­la be­hö­ver va­ri­a­tion. Men att man mås­te ha ett mål med trä­ning­en ifrå­ga­sät­ter Karl. – Ris­ken är att du blir be­svi­ken om var­da­gen kom­mer emel­lan och du in­te når må­let. El­ler så når du det, och kän­ner ”Ja­ha, var det in­te mer än så? Vad hän­der nu?” Att bli välträ­nad är in­te nå­got man uppnår, ing­et mål man boc­kar av för att kun­na läg­ga sig i sof­fan och kän­na sig duk­tig. Nej, trä­ning hand­lar om att hit­ta lus­ten och att nju­ta av re­san. – Att va­ra välträ­nad är en på­gåen­de pro­cess som mås­te un­der­hål­las och ut­veck­las. Häl­sa är, som du re­dan vet, en färskva­ra. Så hit­ta de pass som du tyc­ker är ro­li­ga och håll igång, upp­ma­nar han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.