Släpp loss din Pip­pi-po­wer!

Du mås­te in­te so­va med föt­ter­na på hu­vud­kud­den, men nog vo­re det su­ve­ränt att ha de fles­ta av Pip­pi Långstrumps egen­ska­per och star­ka ­kraf­ter? Du kan, för du har mas­sor av pip­pi-po­wer-par­tik­lar ­in­om dig! Lev ut din pip­pi­kraft och se vad som hän­der!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: LIN­DA NEWNHAM FOTO: SHUTTERSTOCK

Så här ökar du din Pip­pi-po­wer: 1 KAN SJÄLV!

Först av allt ska du på­min­na dig själv om att du styr ditt liv! Det gör In­te din mam­ma, din man, ex­man, vä­nin­na el­ler di­na barn. För att på­min­na dig själv om det­ta kan du hänga en tav­la snett el­ler ba­ka ka­kor på gol­vet - ba­ra för att du kän­ner för det.

2 HIT­TA LUS­TEN

Pip­pi har in­te ett liv fullt av måsten. Hon gör det hon har LUST att gö­ra. Det kan du ock­så. Slu­ta in­bil­la dig själv att du mås­te sli­ta och ar­be­ta in­nan du får nju­ta. Du kan myc­ket väl gå en pro­me­nad först, in­nan du skot­tar snö. Du kan äta äp­pel­paj till mid­dag. El­ler gå och sim­ma in­nan du tar hand om tvät­ten.

3 LEK LOSS

När man har fast­nat i ett pro­blem är det van­ligt att man grubb­lar än­nu hår­da­re för att hit­ta lös­ning­en. Gör som Pip­pi och lek loss i stäl­let. Lägg föt­ter­na på bor­det, ut och spring runt kvar­te­ret, kör en ord­lek med en kol­le­ga. Du sti­mu­le­rar fan­ta­sin, får ener­gi och gläd­je. Ju mer du rör på dig, desto mer rör sig din hjär­na!

4 SKRYT!

Pip­pi är kanske världs­bäst på just det här, men du kan bli duk­tig: Ett trick för att stär­ka själv­käns­lan är att skry­ta. Skriv ett skryt om dig själv och häng upp på väg­gen. ”Jag är så him­la bäst!” Bör­ja da­gen med att skry­ta om dig själv i duschen el­ler när du cyklar till job­bet. ”Jag är fan­tas­tiskt här­lig!” När du äter mid­dag med fa­mil­jen: ”Jag la­gar su­per­go­da sop­por.” Och när du fi­kar med kom­pi­sar, öpp­na med en skrytrun­da.

5 GÖRT!

Ibland kom­mer man på ro­li­ga idéer, som att ha en stor fest full av ljus up­pe på det ostä­da­de lof­tet. Men ju mer man tän­ker på idén, desto job­bi­ga­re ver­kar den va­ra att få till. Gör som Pip­pi när hon får en pas­sio­ne­rad idé – ba­ra gört! Nu!

ro­li­ga­re Få ett gla­da­re och liv med li­te Pip­pi-po­wer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.