Har­mo­ni med ayur­ve­da

Of­ta stres­sad? Små­sjuk ”jämt”? Fry­ser du of­ta? El­ler har hu­vud­värk? Då be­hö­ver du sä­kert stär­ka din in­re ba­lans. För ja, du kan själv på­ver­ka din fy­sis­ka och själs­li­ga häl­sa! Hit­ta ba­lan­sen med det ur­gam­la in­dis­ka häl­so­sy­ste­met ayur­ve­da.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: RE­DAK­TIO­NEN FOTO: SHUTTERSTOCK

Din kropp är ditt tem­pel. Låt det må bra – med hjälp av ayur­ve­da. I In­di­en an­vänds ayur­ve­da som ett kom­ple­ment och al­ter­na­tiv till väs­ter­ländsk me­di­cin. Över­satt från san­skrit, In­di­ens klas­sis­ka språk, be­ty­der det un­ge­fär ”kun­skap om li­vet”. Häl­so­sy­ste­met vill lä­ra oss att på­ver­ka och ta kon­troll över vå­ra liv. Det byg­ger på att vi ska va­ra i ba­lans och har­mo­ni – i bå­de kropp och själ. Ge­nom att hit­ta livs­ba­lans kan vi und­vi­ka och fö­re­byg­ga sjuk­do­mar och ska­dor. Män­ni­skan ses som en kom­bi­na­tion av kropp, själ och sin­ne. Det är allt­så li­ka vik­tigt att ta hand om vår men­ta­la och själs­li­ga häl­sa som vår livs­stil i form av kost och mo­tion. När ayur­ve­dis­ka lä­ka­re och häl­so­kon­sul­ter ska hjäl­pa dig med livs­ba­lan­sen ut­går de från tre kropps­ty­per, dos­hor, som be­skri­ver hur du är som per­son. (Man kan ock­så ha en kom­bi­na­tion av fle­ra dos­hor, men nå­gon bru­kar do­mi­ne­ra.) Ut­i­från din typ kan du gui­das till att äta, so­va och föl­ja dag­li­ga ru­ti­ner som pas­sar för just dig. Ge­nom att ta re­da på hur du själv fun­ge­rar kan du job­ba mot din egen per­fek­ta häl­sa. Gör Well­ness test för att ta re­da på vil­ken dos­ha du är mest lik!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.