Pest el­ler ko­le­ra?

Kom­pi­sar­na ska ha fest – trä­na på ef­ter­mid­da­gen pre­cis fö­re fes­ten, EL­LER på mor­go­nen ef­ter? För du vill ab­so­lut in­te hop­pa över!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: BIRGITTA ­WES­TER­BERG FOTO: SHUTTERSTOCK

Trä­ning­en är livsvik­tig, men ibland blan­dar sig li­vet i och pla­ne­ring­en blir in­te som du tänkt. Vi vi­sar bäs­ta vägen ut!

– DU KAN TRÄ­NA på lör­da­gen in­nan fes­ten, men du får in­te ut 100 pro­cents ef­fekt av trä­ni­gen, ef­tersom åter­hämt­ning och mus­kel­byg­ge på­går lång tid ef­teråt, sä­ger Ka­ta­ri­na Wox­ne­rud, trä­nings­ex­pert och för­fat­ta­re. Om du vill trä­na cir­ku­la­tion och ba­ra hål­la igång, så går det bra på sön­dag för­mid­dag. I bå­da fal­len ut­går vi från att du in­te har fes­tat loss rik­tigt or­dent­ligt. Sämst att trä­na ef­ter att man har druc­kit är tek­ni­ker, hård kon­di­tions­trä­ning som tuf­fa in­ter­val­ler och fett­för­brän­nings­pass.

Helt okej att pro­me­ne­ra i fris­ka luf­ten da­gen ef­ter fes­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.