Sä­kert att va­ra sam­bo, el­ler?

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Ni vet att ni all­tid ska va­ra ihop, och just där­för fat­tar ni smar­ta be­slut re­dan in­nan ni flyt­tar ihop.

1. STÄM AV IN­NAN

Dis­ku­te­ra vad det in­ne­bär ni att flyt­ta ihop. Vad har för för­vänt­ning­ar och oros­moln? Luf­ta helt en­kelt vad ni tyc­ker och tän­ker.

2. GE­MEN­SAMT KON­TO

Skaf­fa ett ge­men­samt kon­to med till­hö­ran­de kort för till ex­em­pel in­köp av mat och and­ra ge­men­sam­ma ut­gif­ter.

3. DE­LA UPP ­SYSS­LOR­NA

För att und­vi­ka onö­di­ga att bråk kan det va­ra bra de­la upp hus­hålls­syss­lor­na re­dan in­nan ni blir sam­bor. Ni be­hö­ver själv­klart in­te va­ra mil­li­me­ter­no­ga, men up­pen nå­gorlun­da rätt­vis bra del­ning gör att ni har få ett för­ut­sätt­ning­ar för att jäm­ställt för­hål­lan­de och slip­pa bråk om dis­ken.

4. KOM­PRO­MIS­SA LA­GOM

Sam­bo­ska­pet hand­lar myc­ket om att kom­pro­mis­sa. Om du vill måla kö­ket vitt rött och hen vill ha det så – låt hen be­stäm­ma och får du i stäl­let väl­ja vil­ken färg ni ska ha i sov­rum­met.

5. GLÖM IN­TE EGEN­TID

tid Se till att ge varand­ra över för vän­ner och and­ra hob­by­er.

6. SKAF­FA ETT SPAR­KON­TO

med Ha ett eget spar­kon­to skul­le en buf­fert ifall att ni be­hö­va se­pa­re­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.