Mats­mart: Ti­ger­nuts

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - AV: BIRGITTA WES­TER­BERG ­FOTO: SHUTTERSTOCK

Ijak­ten på eko­lo­gisk, na­tur­lig och gift­fri mat är det dags för ”Ti­ger-nöt­ter­na”, Ti­ger­nuts. De är super­nyt­ti­ga och upp­fyl­ler al­la de hö­ga krav vi har på det vi stop­par i oss. Ti­ger­nuts, noo­kon, chu­fa, nut grass och yellow nut­sed­ge – po­pu­lär nöt har fle­ra namn, och det svens­ka nam­net jord­man­del är väl det minst spän­nan­de. Jord­man­deln är in­te ens en nöt, ut­an en vild­väx­an­de grön­sak från Me­del­havs­om­rå­det och syd­väst­ra Asi­en. Den blir 40–50 cm hög med blom­mor som är oli­ka sto­ra och grön- el­ler gul­ak­ti­ga. Sma­ken är söt­ak­tig, jor­digt nö­tig med en aning va­nilj. De finns att kö­pa fär­di­ga att äta som snacks, men pre­cis som med till ex­em­pel kikär­ter och oli­ka ty­per av bö­nor, finns de ock­så tor­ka­de och mås­te då blöt­läg­gas från någ­ra upp till 48 tim­mar. En an­nan va­ri­ant är Ti­ger­nuts milk, el­ler hor­cha­ta, som är en söt, de­li­kat och ex­tremt po­pu­lär dryck sär­skilt i Me­del­havs­län­der­na.

Värl­dens älds­ta nöt Jord­man­deln är ing­et nytt på­fund, pre­cis. I Egyp­ten har man hit­tat ar­ke­o­lo­gis­ka fynd av va­ser som in­ne­höll jord­man­del. Det be­ty­der att den ty­pen av jord­bruk an­vän­des för över 4 000 år, och jord­man­deln är en av de älds­ta kän­da...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.