Peanut butter ­ bi­tes

Wellness (Aftonbladet) - - NEWS - Käl­la: Spo­ti­fy

Okej håll i er nu, här kom­mer ett be­ro­en­de­fram­kal­lan­de snacks som sma­kar som en bland­ning mel­lan Snic­kers och glass. Så go­da! Ta två ba­na­ner och ski­va i ca 1 cm tun­na ski­vor. Bred ett la­ger jord­nöts­smör mel­lan ba­nan­ski­vor­na, sätt ihop dem och stick en pin­ne ige­nom. In i fry­sen så att allt stel­nar. Hac­ka jord­nöt­ter och smält sam­ti­digt kva­li­tets­cho­klad på 70 pro­cent. Dop­pa se­dan ba­nan­bi­tar­na i cho­kla­den och rul­la i jord­nötskros­set. För­va­ra i fry­sen.

– den nya te­ra­pin

Av­bo­ka te­ra­pi­tim­men och köp en målar­bok i stäl­let. Se­nas­te själv­hjälpst­ren­den hand­lar om att ­ge­nom så kal­lad och färg­lägg­ning av oli­ka möns­ter få lugn och tid till re­flek­tion. Mark­na­den sväm­mar just nu över av böc­ker som till ex­em­pel 84 kr. Ekotren­den har nått skön­hets­in­du­strin på rik­tigt och det nya är att lan­se­ra sitt eget mär­ke. Tätt ef­ter Jessica Al­bas lan­se­ring av Ho­nest beau­ty går Gwy­neth Pal­trow in som kre­a­tiv chef för eko­mär­ket Juice beau­ty. Nya kol­lek­tio­nen he­ter Phy­to-pig­ments. Häl­so­pas­sio­ne­ra­de Gwy­neth dö­per pro­duk­ter­na ef­ter si­na vän­ner – och fa­vo­ritvi­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.