Well Bäs­ta trä­ning­en finns i var­da­gen

Wellness (Aftonbladet) - - WELL DONE -

Tren­di­ga klas­ser, nya red­skap och frä­scha lo­ka­ler – men det är än­då den var­dag­li­ga mo­tio­nen som är po­pu­lä­rast bland svens­kar­na. Viktväktarna har gjort en Si­fo­un­der­sök­ning där 59 pro­cent sa att bäst är hund­pro­me­na­der, att krat­ta, skot­ta snö och gå i ­trap­por när det kom­mer till var­dags­mo­tion. Näst po­pu­lä­rast var styr­ke­trä­ning (26 pro­cent) me­dan Pt-träning ba­ra fick 1 pro­cent! La­gom stress är bra, det trig­gar oss och får fart på så­väl kropp som knopp. Men två av fem svens­kar stres­sar ohäl­so­samt. Den di­gi­ta­la trä­nings­tjäns­ten Yo­go­bes se­nas­te Si­fo-un­der­sök­ning vi­sa­de att var fjär­de kvin­na i ål­dern 18–29 år stres­sar så att de blir ir­ri­te­ra­de, får svårt att som­na och tap­par motivationen. Bland män upp­lev­de ba­ra en av tio sam­ma sak. Res med Martin Sten­marck till Fu­er­te­ven­tu­ra i en skön kom­bo av tuff­trä­ning och bub­bel. Musik, mat, dans och skratt ser­ve­ras av ­Martins bäs­ta vän­ner från musik- och sport­bran­schen. Tan­ken är att åter­ska­pa ­La­di­es N ight-käns­lan. trä­nar till Visst har du ro­li­ga­re och or­kar mer om du musik som du äls­kar? Med ­kam­pan­jen vill Friskis & Svet­tis öka din trä­nings­mo­ti­va­fyl­ler i vart ti­on re­dan när du är på väg till gym­met. Du så får du en du ska och vad du ska trä­na i en app, och lämp­lig mu­siklis­ta som tar dig dit.

Var fjär­de ung kvin­na stres­sar för myc­ket. En vec­ka med Mar­tin ­kos­tar ca 13 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.