&

Wellness (Aftonbladet) - - KÄRLEK & SEX -

Är ditt sex­liv in­te allt du vill att det ska ­va­ra? Gör vår fel­sök­nings­gui­de och få lös­ning­en på di­na pro­blem en gång för al­la.

A. Jag har ald­rig tes­tat en sex­lek­sak. B. Ibland är jag rädd att min part­ner in­te tän­der på mig. C. Jag oro­ar mig för ett kom­man­de mö­te med che­fen. D. Jag äter en hel del skräp­mat. A. Jag trivs in­te med att va­ra na­ken. B. Jag har helst mörkt i rum­met när jag har sex. C. Jag har väl­digt kort stu­bin och tap­par tå­la­mo­det lätt. D. Jag bryr mig in­te sär­skilt myc­ket om vad jag äter. A. Jag kän­ner mig in­te till­freds med oral­sex. B. Jag blir lätt ner­vös när jag träf­far nya män­ni­skor. C. Jag kän­ner mig of­ta stres­sad. D. Jag so­ver mind­re än åt­ta tim­mar per natt. A. Jag är rädd för att mitt un­der­liv är fult och oskönt. B. Jag är rädd för att in­te du­ga i säng­en. C. Jag är ar­bets­lös och kän­ner mig väl­digt stres­sad över det. D. Jag åker bil/buss/tåg hell­re än att gå. A. Jag blir säl­lan så upp­het­sad att det känns nä­ra or­gasm. B. Jag tyc­ker in­te om att tap­pa kon­trol­len un­der sex. C. Jag är ny på job­bet och har in­te lärt kän­na så många än. D. Jag äter of­ta ute på re­stau­rang. A. Jag har in­te sten­koll på vil­ka mi­na mest ero­ge­na zo­ner är. B. Porr­fil­mer gör mig ge­ne­rad. C. Jag har svårt för att släp­pa job­bet när jag kom­mit hem. D. Jag är en rik­tig suc­ker för soc­ker. A. Jag ona­ne­rar in­te sär­skilt of­ta. B. Jag trivs in­te på job­bet/sko­lan. C. Jag har svårt att få ti­den att räc­ka till. D. Jag rö­ker. A. Jag vet in­te hur jag ser ut där ne­re. B. Jag är rädd för att få ont vid sex. C. Jag är in­ne i en pe­ri­od med myc­ket jobb. D. Jag trä­nar in­te re­gel­bun­det. A. Jag tar in­te gär­na ini­ti­a­tiv till sex. B. Jag oro­ar mig of­ta för att bli gra­vid. C. Jag träf­far in­te mi­na vän­ner så of­ta som jag skul­le vil­ja. D. Jag dric­ker al­ko­hol minst en gång i vec­kan.

Räk­na ihop vil­ken bok­stav du fått flest av och läs re­sul­ta­tet.

AV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.