Du be­hö­ver släp­pa loss

Wellness (Aftonbladet) - - KÄRLEK & SEX -

Spär­rar och räds­lor av oli­ka slag (bå­de all­män­na och sex­u­el­la) är fak­to­rer som lätt kan bloc­ke­ra njut­ning och lust. Att kän­na sig be­kväm och kun­na le­va ut sex­u­el­la lus­tar är ett vik­tigt steg att ta för att upp­nå sex­livet du vill ha.

Så lö­ser du pro­ble­met: Gör två lis­tor, på den ena skri­ver du upp tre sa­ker du oro­ar dig över i all­män­het och på den and­ra tre sex­u­el­la räds­lor du har. Ut­ma­na se­dan dig själv ge­nom att väl­ja ut en räds­la från var­de­ra lis­ta och job­ba på den­na – ut­sätt dig för den. Kon­stru­e­ra en or­gasm när du har sex med dig själv. Bör­ja med att ona­ne­ra tills du kän­ner dig upp­het­sad. Tänk dig då in i hur en ex­plo­de­ran­de or­gasm skul­le kun­na kän­nas. Knip med slid­musk­ler­na, kvid och kas­ta dig okon­trol­le­rat i säng­en. Över­driv! Låt fan­ta­sin ta dig till en värld där du är i fo­kus. Tänk på ero­tis­ka filmsce­ner, min­nen, sex­fan­ta­si­er, förs­ta kär­le­ken – allt du blir upp­het­sad av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.