Du är ­stres­sad

Wellness (Aftonbladet) - - KÄRLEK & SEX -

Ett jäk­tigt liv med press från oli­ka håll gör att det kan bli svå­ra­re att nju­ta fullt ut i säng­en. I stäl­let för att släp­pa loss har du tan­kar­na på an­nat håll. Du mås­te lä­ra dig att läm­na tan­kar­na och slapp­na av.

Så lö­ser du pro­ble­met: Att trä­na dju­pand­ning re­gel­bun­det hjäl­per dig att slapp­na av och gör att du lät­ta­re får or­gasm. Pas­sa på att trä­na upp den rät­ta and­ning­en när du ona­ne­rar. Ligg be­kvämt, slut ögo­nen och fo­ku­se­ra på din kli­to­ris. Slapp­na av och an­das in djupt. An­das se­dan ut lång­samt och spänn sam­ti­digt slid­musk­ler­na och tänk att luf­ten in­om dig stan­nar vid din kli­to­ris. Upp­re­pa pro­ces­sen så länge du vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.