Stän­digt nya mål

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Din störs­ta styr­ka är ock­så din störs­ta svag­het. Just nu kla­rar du av att ha hund­ra järn i el­den, men din för­må­ga att skö­ta om många sa­ker sam­ti­digt hind­rar att du lan­dar, tar ett djupt an­de­tag och nju­ter av att ba­ra fin­nas till i ögon­blic­ket. I stäl­let är du stän­digt på väg mot nya mål och nya ut­ma­ning­ar. Det ger ditt kär­leksliv ex­tra glöd, men i gen­gäld kan en del vän­skaps­band bli an­sträng­da. Al­la or­kar in­te med i ditt ex­tremt höga tem­po. Kräv in­te för myc­ket så upp­står inga kon­flik­ter i onö­dan. Kör till­sam­mans med en på­lit­lig vän. Det ger pepp när du be­hö­ver det – och en broms när du be­hö­ver kom­ma ner i varv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.