JUNG­FRUN Ing­en rik­tig ork

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Krä­van­de vec­kor på job­bet gör att du be­hö­ver va­ra rädd om dig själv pri­vat. Du får of­ta ett ryck av ren trött­het un­ge­fär så här års och 2016 är ing­et un­dan­tag. Myc­ket att gö­ra och li­te ork kan lätt re­sul­te­ra i ut­matt­nings­gräl och il­la un­der­bygg­da be­slut. Mot­ver­ka det ge­nom att pri­o­ri­te­ra bort sa­ker som du bor­de, men in­te mås­te, och ge­nom att ta mer hän­syn till dig själv än du bru­kar. Var no­ga med mat och sömn och för­sök ­ock­så se till att du skrat­tar re­jält åt nå­got minst en gång om da­gen. Det vik­ti­ga är att du mår bra, in­te att du för­bätt­rar for­men. En kvälls­pro­me­nad ger mer häl­sa än ett hårt pass. Un­na dig en my­sig ma­ke­o­ver, gär­na runt 17/4. Kans­ke en ny fri­syr, li­te nya klä­der, en ny doft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.