STEN­BOC­KEN Slo­pa so­lo­ar­be­tet

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du når di­na all­ra bäs­ta re­sul­tat i sam­ar­be­te med nå­gon som du li­tar på, till ex­em­pel en PT el­ler en upp­skat­tad kol­le­ga el­ler nä­ra vän. Du fun­ge­rar väl­digt bra i grup­per ock­så. Där­e­mot är du ing­en so­lo­ar­tist för när­va­ran­de, du tap­par snabbt su­gen och pre­ste­rar då­ligt när det ba­ra hand­lar om dig. Kär­leksli­vet gniss­lar li­te men blir be­tyd­ligt bätt­re i maj. Gniss­let kan be­ro på att du med­ve­tet pri­o­ri­te­rar så många and­ra sa­ker, till ex­em­pel din kar­riär, nö­jes­liv, gam­la vän­ner. Kär­le­ken kom­mer sist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.