Idéer med re­sul­tat

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du är kre­a­tiv och in­spi­re­ran­de, sär­skilt i ju­ni, och det gör so­ci­a­la till­ställ­ning­ar och fes­ter ex­tra ro­li­ga. All­ra bäst fun­ge­rar det om det är du som bju­der in. Ditt go­da hu­mör gör ock­så att du tar till dig ny­he­ter fort och vå­gar pro­va nya sa­ker. Räk­na med en om­väx­lan­de och ro­lig som­mar där du får chans att sat­sa på di­na dröm­mar. Var dock be­redd på att di­na när­mas­te, och sär­skilt din part­ner, in­te är det stöd du hop­pats på. Det kan le­da till ovän­ta­de av­slö­jan­den och snab­ba vägval. Vå­ga pro­va nytt. An­norlun­da be­hö­ver in­te va­ra då­ligt, och du har råd med ett par mis­sar på väg mot ny trä­nings­gläd­je.

En stil­la och sval dag mitt i som­mar­het­tan gör un­der­verk. Un­na dig gär­na en spa­upp­le­vel­se 10/7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.