JUNG­FRUN Sto­ra för­änd­ring­ar

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Som­ma­ren hand­lat myc­ket om fram­tid och vägval. Na­tur­ligt­vis är det en tid för sol, bad och se­mes­ter, men i li­vet är du på en plats där det lång­sik­ti­ga åter­kom­mer och ibland till och med krä­ver in­sat­ser. Nu läg­ger du grun­den för de kom­man­de 4–5 åren och nu finns chans att ut­vär­de­ra var du står och nystar­ta lig­gan­de pro­jekt. Allt som star­tas under ju­li kom­mer du att lyc­kas med, så har du dröm­mar om fram­ti­den för dig, ditt jobb el­ler din fa­milj är det lä­ge att ta tag i dem. Sat­sa på grup­per, sam­va­ro ger trä­ning­en ett lyft och du får dess­utom en ego­boost ef­tersom du är lätt­lärd och i god form. Hel­ger­na runt 25/6 och 9/7 lo­var gott. Den förs­ta för fa­mil­jeak­ti­vi­te­ter, den se­na­re för re­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.