Svett-eti­kett

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

hopp – ta en pall, en stol, el­ler stå vid ett trapp­steg och hop­pa upp med ena be­net och dra res­ten av krop­pen med dig. 1 mi­nut på var­de­ra si­da. Det ska brin­na i upp­hopps­be­net! 12 styc­ken squat­bur­pe­es: en nå­got ­enkla­re bur­pee som ­lan­dar i en squat i stäl­let för ett upp­hopp. Du ska just äta en glass. Men på glass­papp­ret står det att du mås­te springa i 60 mi­nu­ter, cyk­la i 30 el­ler sim­ma i 15 mi­nu­ter för att för­brän­na den. Är du fort­fa­ran­de li­ka ­su­gen? Kanske kom­mer den här ty­pen av märk­ning bli ­van­lig in­om kort, då det har ­ta­gits upp som för­slag från brit­tis­ka Royal so­ci­e­ty for pub­lic he­alth.

Re­cept och bild från av Ma­ri­na Asplund och Ma­ria Carls­son. Fo­to Ul­ri­ka Ek­blom

En un­der­bart vac­ker tår­ta i grönt och ro­sa, med den spän­nan­de in­gre­di­en­sen ros!

Se apel­si­nen som en skyd­dan­de sköld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.