2. Det här har jag ­job­bat med:

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Lis­ta var du har job­bat, bör­ja med det nu­va­ran­de/se­nas­te, och gå till­ba­ka i ti­den så att ditt all­ra förs­ta jobb kom­mer sist. Skriv ti­tel/namn på tjäns­ten, fö­re­tag och tid för an­ställ­ning­en. I de fall din tjänst har in­ne­bu­rit nå­got sär­skilt ska du näm­na det i kort­het. Om du till ex­em­pel som mark­nads­fö­ra­re ska­pa­de och drev en stor känd kam­panj, el­ler om du som lä­ra­re ar­be­ta­de fram en ny typ av un­der­vis­ning – be­rät­ta det! Även om du ald­rig har haft en ”rik­tig” an­ställ­ning så kanske du har som­mar­job­bat, va­rit fo­der­värd el­ler sut­tit barn­vakt väl­digt myc­ket? Har du en blogg som drar in peng­ar så ska du själv­klart in­te glöm­ma att näm­na det. Skryt la­gom och fram­häv dig på ett po­si­tivt sätt, så att ar­bets­gi­va­ren får en bra bild av hur du är som per­son. Men ak­ta dig för att bli själv­god el­ler över­läg­sen.

Du kan in­te ve­ta i för­väg vad som är in­tres­sant för ar­bets­gi­va­ren att kän­na till om dig. Men mins­ta en­ga­ge­mang du har haft sä­ger nå­got om dig, di­na egen­ska­per och din bredd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.