5. De­sig­na ditt cv:

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Ska ditt cv va­ra ett av många ano­ny­ma A4-si­dor i en jät­te­hög av an­sök­ning­ar? Det spe­lar viss roll vil­ken typ av jobb du sö­ker, när det gäl­ler hur myc­ket du ska läg­ga ner på ditt cv:s ut­se­en­de. Om du in­te vill ha ett rik­tigt konst­när­ligt och kre­a­tivt ar­be­te så vå­gar vi på­stå att snyggt men stil­rent är en bra bör­jan. Du kan läg­ga färg på ru­bri­ker, på ku­ver­tet el­ler an­vän­da ra­mar och snyg­ga typ­snitt som stic­ker ut från de van­li­ga. Men lek in­te med nå­got di­gi­talt rit­pro­gram när du ska­par! Och så ska bre­vet skic­kas: Var no­ga med att adres­se­ra bre­vet till rätt per­son, in­te ba­ra fö­re­ta­gets namn och ku­ver­tet märkt med ”an­sö­kan”. Om du in­te vet vem som ska ta emot an­sö­kan så ring­er du och frå­gar. (Känns si­tu­a­tio­nen rätt kanske du kan få pra­ta någ­ra ord med hen. Säg att du tän­ker sö­ka och ställ nå­gon re­le­vant frå­ga – ut­ö­ver det som re­dan står i an­non­sen, an­nars ver­kar det som om du har va­rit slar­vig.) Kör stav­nings­kon­troll, skriv ut och kor­rek­tur­läs, låt helst nå­gon an­nan lä­sa din text. Det är myc­ket vik­tigt att an­sö­kan in­te in­ne­hål­ler någ­ra slarv- el­ler stav­fel. Så­dant kan få re­kry­te­ra­re att rutt­na to­talt. Ty­värr. Du kanske tyc­ker att det in­te är så far­ligt, men det kan i värs­ta fall upp­fat­tas som om du är lat el­ler in­te bryr dig så myc­ket. Att lå­ta nå­gon lä­sa in­ne­bär ock­så att du kan få ­in­put i form av bra sa­ker om dig själv som du in­te har tänkt på, el­ler få koll på nå­got du har skri­vit som är svårt att för­stå el­ler otyd­ligt. Då gäl­ler det att va­ra om möj­ligt än­nu mer nog­grann, ef­tersom mej­let i sig är svårt att de­sig­na på ett upp­se­en­de­väc­kan­de sätt. ­An­vänd ald­rig smaj­li­sar, sveng­els­ka el­ler mas­sor av ut­rops­tec­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.