”Jag trä­nar helst med vän­ner.”

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

– Un­der som­ma­ren tyc­ker jag att all form av trä­ning gör sig bäst ut­om­hus. Då för­sö­ker jag kom­bi­ne­ra att um­gås med vän­ner, va­ra ute och att sam­ti­digt få rö­ra på mig. Det kan ex­em­pel­vis va­ra långa, snab­ba pro­me­na­der i na­tu­ren, be­ach­vol­ley­boll el­ler ut­om­hus­gym. Den ro­li­gas­te trä­ning­en för mig är när det blir lek, täv­ling och ge­men­skap i ett. På hös­ten är det svårt att kom­ma i gång med re­gel­bun­den trä­ning om jag in­te he­la ti­den har gjort någon­ting ak­tivt. För mig är det bäs­ta att trä­na med vän­ner och att pla­ne­ra till­sam­mans, då blir det ro­li­ga­re och svå­ra­re att hop­pa över – för att man har lo­vat att träf­fa nå­gon. Det som fun­ge­rar ab­so­lut bäst för mig är att pra­ta om trä­ning, pla­ne­ra den, läng­ta till­sam­mans och att hit­ta pass man tyc­ker om och gör till ru­tin. När jag har en trä­ningsru­tin som jag trivs med är det myc­ket lät­ta­re att hål­la igen på god­sa­ker­na och att ha bätt­re koll på ma­ten. När jag kän­ner mig stark och på ba­nan blir jag mind­re su­gen på att äta och dric­ka för myc­ket. Den störs­ta nack­de­len och fa­ran med att hal­ka ef­ter i trä­ning­en och att hop­pa över pass är att den ti­den lätt an­vänds till god mat och dryck i stäl­let.

AV

Em­ma Hall­berg, 28 år, Dan­de­ryd: Su­san­ne Wi­ne­hag Hall­man, 52 år, Val­len­tu­na:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.