”Jag fo­ku­se­rar på en ny va­na i ta­get.”

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

– Min trä­ning be­står av yo­ga och syss­lor­na på min gård. Jag yo­gar i stort sett all­tid hem­ma, för att föl­ja min egen rytm i en at­mo­sfär jag trivs i och för att jag kan gö­ra det med bar­nen i när­he­ten. På som­ma­ren är det myc­ket ar­be­te, och där­för blir det na­tur­ligt på hös­ten, när träd­gårds­ar­be­tet mins­kar, att yo­ga­pas­sen blir fler och läng­re igen. Bäst är när jag kan yo­ga ut­om­hus. På hös­ten är det trä­ning att bä­ra tunga lå­dor med ho­nung och att slunga den för hand. Jag gil­lar verk­lig­hets­ba­se­rad trä­ning som hål­ler krop­pen stark och rör­lig och sin­net va­ket och frid­fullt! Som­mar­tid äter jag lätt mat (myc­ket sal­la­der) på ore­gel­bund­na ti­der. När jag på hös­ten är i gång med ett mer fast sche­ma blir även mat­ti­der­na mer be­stäm­da. Det är skönt. Hös­ten är min fa­vo­rit­års­tid när det gäl­ler mat! Vi skör­dar mas­sor av grön­sa­ker och la­gar här­li­ga höst­gry­tor och sop­por. Glass blir det en hel del un­der som­ma­ren, men det är ing­en stör­re häl­so­bov ef­tersom den till störs­ta de­len be­står av frys­ta bär mix­a­de med ho­nung. Klart go­das­te glas­sen! Ef­tersom jag dri­ver många pro­jekt har jag lärt mig att fo­ku­se­ra på en ny va­na åt gång­en, an­nars rin­ner det lätt ut i san­den. Jag för­sö­ker be­stäm­ma vil­ket mitt mål är, vad det be­ty­der att nå dit, och så mås­te jag ha en plan för att kun­na ge­nom­fö­ra det. Jag tror att man all­tid kan kom­ma i gång, ba­ra man tror på sig själv och på att allt blir pre­cis som det ska, om än in­te all­tid som man har fö­re­ställt sig. Ibland blir det än­nu bätt­re!

Nu står vi i start­gro­par­na till nya, ­skö­na må bra-mål för he­la hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.