”Hell­re trap­pa upp trä­ning­en än att dra ner på ma­ten!”

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

– Jag för­sö­ker all­tid kö­ra nå­gon typ av trä­ning även un­der som­ma­ren, of­ta ut­om­hus och mer in­rik­tad mot kon­di­tion. Fram­åt hös­ten blir det mer in­ne på gym. För att få i gång ru­ti­nen bo­kar jag in mig på grupp­trä­ning­ar 1–2 gång­er i vec­kan den förs­ta ti­den. Då är det svå­ra­re att hop­pa över trä­ning­en. Se­dan när jag har kom­mit i gång gil­lar jag flex­i­bi­li­te­ten i att trä­na själv i gym­met. Bäst och ro­li­gast tyc­ker jag är en kom­bi­na­tion av hög- och lå­gin­ten­siv trä­ning. På som­ma­ren blir det of­ta fes­ter med al­ko­hol. Det för­sö­ker jag mins­ka på hös­ten, så att det blir bå­de mind­re och vid fär­re till­fäl­len. När det gäl­ler mat så har min fi­lo­so­fi all­tid va­rit att hell­re trap­pa upp trä­ning­en, än att dra ner på ma­ten, för att hål­la mig i form! Jag tyc­ker att om man kom­mer in i en bra trä­ningsru­tin med 2–3 gång­er i vec­kan så är det lät­ta­re att hål­la i det. Den förs­ta ti­den ef­ter ett up­pe­håll är job­bi­gast. Se­dan hit­tar man si­na fa­vo­rit­pass el­ler trä­nings­da­gar så att trä­ning­en blir en del av var­da­gen. Jag kan kän­na mig trött ef­ter job­bet, så att jag in­te all­tid kan ge jär­net, men trä­ning­en har ock­så en starkt ned­stres­san­de ef­fekt för att jag in­te tän­ker på nå­got an­nat un­der pas­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.