21/4–21/5

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Ditt in­re är vägen till väl­må­en­de och form un­der hös­ten och vin­tern. Att hit­ta ba­lan­sen mel­lan fri­tid, re­la­tio­ner och ar­be­te ger ext­ra ener­gi som du kan an­vän­da för att upp­nå di­na mål. Vik­ti­gast är det för dig som re­dan har en plan. KOST Nya smak­kom­bi­na­tio­ner och fram­för allt nya rå­va­ror ger en helt an­nan di­men­sion åt det du äter. Du är en va­ne­män­ni­ska som ogär­na änd­rar så­dant som fun­ge­rar, men i höst är det rätt tid för för­änd­ring. AK­TI­VI­TE­TER Låt som­ma­ren stan­na li­te läng­re och ru­sa in­te in i hård­trä­ning. I ok­to­ber är det lä­ge att skru­va upp ni­vån, men in­nan dess får du ut mest av trä­ning som krä­ver ko­or­di­na­tion och fi­ness, som dans el­ler tai chi. JOBB Allt du gör blir bätt­re till­sam­mans med and­ra, det är i grupp du får ut mest av di­na ta­lang­er, och dess­utom lyf­ter du and­ra. Un­dan­ta­get är må­nads­skif­tet no­vem­ber/de­cem­ber, då du märks mest på egen hand. FRI­TID Re­sor och upp­le­vel­ser, gär­na en­sam, ger per­spek­tiv och nya in­tryck. Det be­hö­ver in­te va­ra sto­ra pro­jekt, ibland räc­ker en ny väg hem från job­bet för att se nå­got nytt och lä­ra nå­got du in­te viss­te. RELATION Slu­tet av au­gusti och he­la no­vem­ber är di­na kär­leksmå­na­der, sär­skilt för dig i ett för­hål­lan­de. Le­tar du är all dej­ting och nya mö­ten i ok­to­ber ext­ra spän­nan­de, då den sto­ra kär­le­ken vän­tar bland gro­dor­na. IN­RE HÄL­SA Den är den vik­ti­gas­te de­len av ditt liv fram till års­skif­tet. Mår du bra i dig själv så fal­ler pus­sel­bi­tar­na på plats och får dig att stäl­la rätt frå­gor och att hit­ta sva­ren du be­hö­ver, även om de in­te är de svar du vil­le ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.