21/3–20/4

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

”Bygg upp och be­va­ra” är te­mat för res­ten av året, som med li­te ar­be­te kan bli rik­tigt min­nesvärt. Ut­ma­ning­ar­na är sna­ra­re in­re än ytt­re, då ar­be­te och re­la­tio­ner fun­ge­rar bra, me­dan otå­lig­het och fres­tel­ser kan sät­ta käp­par i hju­len. KOST Som­ma­ren och ti­di­ga hös­ten är hö­ge­ner­gi­ti­der, så här hand­lar det om rätt mix mer än be­gräns­ning­ar. Fram­åt ok­to­ber, när da­gar­na blir kor­ta­re, ger lät­ta­re mat med myc­ket färg och kryd­dor en ener­gi­kick. AK­TI­VI­TE­TER Fram till den 10/10 har du en upp­bygg­nads­fas då all trä­ning som stär­ker och för­bätt­rar ger re­jä­la re­sul­tat. Ef­ter det hand­lar det mer om att sli­pa de­tal­jer och att hål­la ni­vån. Mängd- och längd­trä­ning ger mest. JOBB Vi­sa re­sul­tat och låt pre­sta­tio­ner­na ski­na. Di­na star­kas­te si­dor är det du le­ve­re­rar, me­dan stu­di­er och nät­ver­kan­de in­te ger ut­del­ning för­rän fram emot mit­ten av no­vem­ber. Så lu­ta dig mot det du re­dan kan. FRI­TID Fa­milj och nä­ra vän­ner spe­lar stor roll i höst, och all­ra ro­li­gast har du till­sam­mans med dem. Vill du gö­ra nå­got eget så är en re­sa, gär­na i kom­bi­na­tion med trä­ning, i bör­jan av ok­to­ber en ­rik­tig top­pidé. RE­LA­TIO­NER Har du en relation så är det vik­tigt att ni bå­da kän­ner att den ut­veck­las. Gör sa­ker till­sam­mans och star­ta ge­men­sam­ma pro­jekt. Om du le­tar är kär­lek­s­chan­ser­na go­da med här­li­ga top­par fö­re 10/9 och i no­vem­ber. IN­RE HÄL­SA Du ger jär­net he­la ti­den och det fun­ge­rar bra, men när det in­te går som på räls väx­er stres­sen snabbt. Från ok­to­ber är det vik­tigt att du lan­dar emel­lanåt. Yo­ga el­ler en tim­mes läs­ning var­je dag öpp­nar sin­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.