22/5–21/6

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Ef­ter en li­te mål­lös au­gusti ­öpp­nar sig en väl­digt ut­veck­lan­de höst och vin­ter. Det här är bör­jan på ett år av verk­lig för­änd­ring och ut­veck­ling där du har chans att ta tag i din livs­si­tu­a­tion och änd­ra den från grun­den. KOST Mat är mer än krop­pens mo­tor, den är in­spi­ra­tion och fram­för allt en so­ci­al möj­lig­het. Träf­fas över mat, um­gås runt mat och gör mat och dryck till en upp­le­vel­se med vän­ner, fa­milj och ar­bets­kam­ra­ter. AK­TI­VI­TE­TER Var­dagsnä­ra och re­gel­bun­det är vik­ti­ga­re än in­ten­sivt, sär­skilt un­der hös­ten. När snön kom­mer är det dags att gö­ra trä­ning­en till en vik­tig del av din livs­väg, till dess ska den va­ra ­ro­lig i förs­ta hand. JOBB Nät­ver­kan­de lig­ger för dig och det kom­mer väl till pass, för nu finns sto­ra chan­ser till för­änd­ring och nya väg­val. Vå­ga sö­ka dröm­job­bet, sat­sa på eg­na idéer el­ler byt bransch. Följ di­na dröm­mar. FRI­TID Di­na in­tres­sen jor­dar dig och hjäl­per dig att be­va­ra fo­kus när det blir stres­sigt el­ler kom­mer väl­digt myc­ket nytt på en gång. Ta gär­na upp gam­la hob­by­er el­ler så­dant du in­te ti­di­ga­re har ­pro­vat. RELATION Lätt­samt och ro­ligt för det mes­ta – men i slu­tet av ok­to­ber be­hö­ver du läg­ga ener­gi på ro­man­ti­ken, för det blir li­te stru­ligt med käns­lor­na när an­nat kom­mer emel­lan och ni in­te har tid för varand­ra. IN­RE HÄL­SA Um­gänge, kul­tur och hu­mor lyf­ter an­den och gör da­gar­na enk­la. Vän­ner be­ty­der myc­ket, och all tid du kan ta ­till­sam­mans med dem gör he­la till­va­ron enkla­re. Var ny­fi­ken på ­and­ra, vän­skap du byg­ger nu be­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.