22/6–22/7

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Du har ett ut­ma­nan­de halv­år fram­för dig där re­sul­ta­ten hand­lar om vad du or­kar och vill. Nack­de­len är att det krävs hårt ar­be­te för att upp­nå det du vill. För­de­len är att du med rät­ta kan va­ra stolt över det du lyc­kas med. KOST Den är in­te den vik­ti­gas­te fram­gångs­fak­torn, men kanske den störs­ta ho­tet mot att be­hål­la el­ler top­pa for­men. När det blir stres­sigt känns då­li­ga al­ter­na­tiv nä­ra. Pla­ne­ra kos­ten och ha gär­na en lunchlå­da. AK­TI­VI­TE­TER Här är hös­tens och vin­terns ro­li­gas­te si­da. Att trä­na, träf­fa män­ni­skor och rö­ra på dig ger en kick oav­sett om det sker i lö­par­spå­ret, på gym­met el­ler längs shop­ping­ga­tor. Rö­rel­se är din bäs­ta vän. JOBB Gör ett av­tryck in­nan sep­tem­ber är slut. Där­ef­ter blir det snå­rigt för dig som vill stic­ka ut med många nya in­gångs­vär­den. Vi­sar du vad du kan står du först i kön för ro­li­ga upp­gif­ter och kar­riär­val. FRI­TID Fa­mil­jen blir en stor käl­la till gläd­je och stöd, men un­der res­ten av året är den of­ta or­sa­ken till att du får käm­pa för fram­gång­ar­na. ­De­ras be­kym­mer blir lätt di­na be­kym­mer om in­te din part­ner tar en stör­re del. RELATION Kär­le­ken spra­kar till i som­ma­rens sista stund, men det är fram emot jul som ro­man­ti­ken blom­mar på all­var. Ta va­ra på de he­ta stun­der­na och ut­nytt­ja stö­det och in­ti­mi­te­ten ni de­lar al­la and­ra da­gar. IN­RE HÄL­SA Gör en lär­doms­re­sa un­der and­ra halv­å­ret. All ut­bild­ning och al­la nya in­sik­ter du gör fram­ö­ver änd­rar ditt sätt att va­ra och att se på ­värl­den. Vå­ga ifrå­ga­sät­ta in­van­da möns­ter. Och bryt ­nor­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.