24/9–23/10

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Här­li­ga nya vin­dar blå­ser och allt är möj­ligt. Du in­spi­re­ras av and­ra och det finns ing­et som hind­rar att de­ras histo­ri­er kan bli din egen. Job­bet, hem­met el­ler dig själv, det här är din tid att gö­ra nytt och hit­ta rätt. KOST In­gre­di­en­ser­na gör hel­he­ten. Lägg tid och tan­ke på rå­va­ror, bå­de i det du äter och det du dric­ker. Sat­sa på kva­li­tet. Det tar in­te myc­ket läng­re tid att gö­ra gurkvat­ten än att öpp­na ett jui­ce­pa­ket. AK­TI­VI­TE­TER Låt må­len be­stäm­ma bå­de ak­ti­vi­tet och in­ne­håll. Trä­na in­te ba­ra för ­trä­ning­ens skull, ut­an för vad du vill att den ska le­da till. Var in­te rädd för att pro­va nytt el­ler att ta hjälp. Du kan allt och vå­gar tes­ta. JOBB Du som per­son står i cent­rum och job­bet är en sä­ker punkt i till­va­ron. Häm­ta kraft här och bygg nya ru­ti­ner runt ar­be­tet. Snart kom­mer nya ut­ma­ning­ar, men just nu är du vik­ti­ga­re och för­tjä­nar ut­rym­me. FRI­TID Ny­fi­ken­het och nya vän­ner in­spi­re­rar. Välj att ut­bil­da dig, gå på works­hops el­ler en­ga­ge­ra dig i en för­e­ning. Att gö­ra nå­got för and­ra sam­ti­digt som du träf­far nya spän­nan­de män­ni­skor öpp­nar nya dör­rar. RELATION Sep­tem­ber och no­vem­ber är de sto­ra kär­leksmå­na­der­na i höst. Och al­la för­hål­lan­den ut­veck­las i år när du lär kän­na nya ­si­dor hos din part­ner. För dig som sö­ker en relation är ock­så ­de­cem­ber väl­digt het. IN­RE HÄL­SA Det kom­mer att bli svårt att hit­ta lug­net när ut­veck­ling och för­änd­ring är te­mat för hös­ten. Att ba­ra stänga av ger and­rum. Re­sor är bra, men sim­ning, flo­a­ting och kanske lju­ste­ra­pi ger sam­ma egenut­rym­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.