24/10–22/11

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Myc­ket hän­der runt dig, men för din egen del finns det ut­rym­me att väl­ja det mes­ta själv. Inga stör­re kri­ser va­re sig på job­bet el­ler hem­ma som tar tid, gör att du tryggt kan sat­sa på eg­na pro­jekt el­ler per­son­lig ut­veck­ling. KOST Ba­lans är bätt­re än di­et för att fin­na väl­må­en­de. Ing­en kost är fel, men mat och dryck mår bäst som del av ett stör­re sam­man­hang och in­te ba­ra be­hov­stäck­ning. Låt mål­ti­den le­va upp till nam­net och ta tid. AK­TI­VI­TE­TER Med un­dan­tag för no­vem­ber då du vis­ser­li­gen byg­ger musk­ler snabbbt men är ska­de­be­nä­gen, är det här en re­jält bra trä­nings­sä­song där du kan ta i och få or­dent­lig ut­del­ning för ditt slit. Mus­kel­trä­ning ger mest. JOBB Du har bra koll och det finns en del ut­rym­me att växa. Får du möj­lig­het att by­ta ar­bets­upp­gif­ter el­ler gå ut­bild­ning­ar ger det ett ­re­jält lyft. Vill du mär­kas or­dent­ligt är ok­to­ber din bäs­ta må­nad. FRI­TID Att gö­ra sa­ker med hän­der­na är en bra kon­trast mot nät­ver­kan­de, trä­ning och ar­bets­liv. Ta dig an ett stör­re hem­ma­pro­jekt, tes­ta hand­ar­be­te el­ler re­no­ve­ra nå­got. Det ger egenut­rym­me och till­freds­stäl­lel­se. RELATION Mot slu­tet av sep­tem­ber ex­plo­de­rar käns­lo­li­vet. Bli för­äls­kad, dej­ta el­ler hit­ta ny pas­sion med din part­ner. Un­na dig själv att sä­ga ja till även­ty­ret. En ro­mans här le­der lätt till var­ak­ti­ga käns­lor. IN­RE HÄL­SA Oro är din störs­ta ut­ma­ning un­der en bra höst. Du äg­nar mer tid åt att vån­das över det okän­da än att gläd­jas över det du har. Vänd på det och njut av allt som är bra. Ska­pa en in­re trygg­het som lyf­ter dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.