22/12–20/1

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Sva­ren finns in­om dig och du gör rätt som vå­gar föl­ja din in­re ­kom­pass. Un­der den ti­di­ga hös­ten ställs du in­för ut­ma­ning­ar som du i van­li­ga fall skul­le ha pro­blem med, men i år hit­tar du vägar­na ­ige­nom och över ut­ma­ning­ar­na. KOST Nya och spän­nan­de grön­sa­ker gör var­je mål­tid till en fest. En ro­lig och häl­so­sam ut­ma­ning som just du har ext­ra gläd­je av är att by­ta ut hu­vud­ingre­di­en­sen mot nå­got grönt som au­ber­gi­ne, ­avo­ka­do el­ler squash. AK­TI­VI­TE­TER Ta in­spi­ra­tions­hjälp i sep­tem­ber för att få en kraft­start. När du har satt to­nen vän­tar en ener­gi­höst där styr­ka och kon­di­tion är te­mat. Se­dan kom­mer en fartvin­ter med in­ten­si­tet och ko­or­di­na­tion som kick­gi­va­re. JOBB Din störs­ta ut­ma­ning. Di­na höga am­bi­tio­ner mat­char in­te din om­giv­ning. Håll fast vid di­na mål, in­spi­re­ra och driv på sna­ra­re än rät­ta dig ef­ter ­and­ra. Om du verk­li­gen trött­nar går ett kar­riär­byte lätt och bra. FRI­TID Un­der de mest in­ten­si­va pe­ri­o­der­na kom­mer fa­mil­je­ti­den i kläm. Mest up­pen­bart blir det i ok­to­ber då al­la har myc­ket för sig. ­Pla­ne­ra ge­men­sam­ma ak­ti­vi­te­ter så tap­par ni in­te varand­ra. Vin­tern blir my­sig. RELATION Kär­leks­ö­gon­blick i var­da­gen är me­lo­din un­der en het och väl­digt fer­til höst. För­äls­kel­se­max fram till 12/9 och mest ero­tiskt ef­ter 15/11. Kre­a­ti­vi­tet är nyc­keln när ­ti­den är knapp och sche­mat stres­sigt. IN­RE HÄL­SA Kropp och själ är nä­ra för­knip­pa­de för dig, så in­re häl­sa kom­mer of­ta av ytt­re väl­må­en­de. Spastun­der, ett ­ext­ra trä­nings­pass, en ro­man­tisk mid­dag el­ler kanske en spon­tan shop­ping­tripp ger guld­kant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.