23/11–21/12

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Årets bäs­ta må­na­der vän­tar dig, för du går från klar­het till klar­het. Bäst går allt vars re­sul­tat va­rar och du och di­na nä­ra kan nju­ta av länge. Att re­no­ve­ra hu­set, ut­bil­da dig, by­ta jobb el­ler ta dig tid med bar­nen till ex­em­pel. KOST Ditt tem­po krä­ver hö­ge­ner­gi­mat, och skill­na­den mel­lan häl­so­boost och stressä­tan­de sta­vas pla­ne­ring. Tänk ef­ter fö­re och fyll de­på­er­na med bra ener­gi. Du pre­ste­rar bätt­re och slip­per soc­ker­choc­ka dig. AK­TI­VI­TE­TER Myc­ket bra höst och vin­ter för dig som vill lyf­ta till näs­ta ni­vå. Sär­skilt sep­tem­ber och de­cem­ber är må­na­der gjor­da för tyng­re trä­nings­in­sat­ser. För dig med även­tyrs­lust är de­cem­ber en fan­tas­tisk resmå­nad. JOBB Fast­na in­te i ögon­blic­ket, ut­an tänk stra­te­giskt. Att pres­sa sig och stäl­la höga krav pas­sar dig. Men kom ihåg var­för du gör det, så att ditt slit in­te ba­ra gyn­nar ar­bets­gi­va­ren, ut­an ock­så ger kar­riär­öpp­ning­ar. FRI­TID Bort­sett från att lång­sik­ti­ga pro­jekt be­ta­lar sig bra är det här ock­så ett ro­ligt halv­år. Se till att um­gås myc­ket. Af­ter­work, helg­mys, fes­ter he­la vägen fram till ett här­ligt jul­fi­ran­de ger li­vet guld­kant. RELATION Lä­ge för att ha ro­ligt med din part­ner, för i kär­leksli­vet är nu­et allt. Njut av stun­den och varand­ra, var spon­tan, vå­ga sä­ga ja. Och om du le­tar är det sto­ra chan­ser att du hit­tar livspart­nern in­nan snön fal­ler. IN­RE HÄL­SA Du fin­ner stor till­freds­stäl­lel­se i att gö­ra klart och nju­ta av re­sul­ta­ten i stort och smått, så sätt mål. Även små sa­ker, som en per­fekt duk­ning el­ler att ord­na gar­de­ro­ben, ger lugn som va­rar och väx­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.