19/2–20/3

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Stjär­nor­na ler mot dig och du får en spän­nan­de och om­väx­lan­de åk­tur med många över­rask­ning­ar och nya, ovän­ta­de vänd­ning­ar. Spon­ta­ni­tet lö­nar sig och du har tu­ren på din si­da. Vå­ga sat­sa och li­ta på att du lan­dar på föt­ter­na. KOST Bli in­te kvar i i sam­ma hjul­spår ba­ra för att du har valt en kost­lin­je. Det finns spän­nan­de sa­ker att tes­ta i var­da­gen som lyf­ter och gör allt ro­li­ga­re. Ja­gar du onö­dig­he­ter så är det i din dryck som bo­var­na finns. AK­TI­VI­TE­TER Var­va tunga trä­nings­in­sat­ser med lät­ta­re pe­ri­o­der och lyss­na på din kropp. Sär­skilt fram­åt no­vem­ber, då trä­ning­en ger som mest, är de lug­na da­gar­na ext­ra vik­ti­ga för att hål­la mo­ti­va­tio­nen på topp­ni­vå. JOBB Du är en fan­tas­tisk ar­bets­le­da­re som får and­ra att ski­na, och det är i men­tors­rol­len du når störst fram­gång­ar. Allt blir lät­ta­re om fler ­de­lar bör­da, hjälp and­ra hjäl­pa dig så kom­mer nya dör­rar att öpp­nas. FRI­TID Fa­mil­je­bil­den änd­ras när be­ho­ven hos dem du de­lar hem­met med ut­veck­las. Räk­na med för­änd­ring­ar och se fram emot dem. Al­la da­gar blir in­te lät­ta, men ny dy­na­mik ger nya möj­lig­he­ter och fak­tiskt ock­så ny när­het. RELATION Slö start på kär­leks­hös­ten, men he­ta möj­lig­he­ter finns om du tar ini­ti­a­ti­ven. Läng­tar du ef­ter upp­vakt­ning drö­jer pas­sio­nen till mit­ten av no­vem­ber. Sing­lar kan dock räk­na med spän­ning re­dan i ­ok­to­ber. IN­RE HÄL­SA Ut­rym­me för eg­na pla­ner och eg­na ak­ti­vi­te­ter ska­par ­har­mo­ni och ger själv­käns­la. Li­vet blir lätt en re­sa för and­ras väl där du är en pas­sa­ge­ra­re. Kom ihåg att du är vik­tig och ta plats var­je vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.