Kär­lek kan kö­pas för peng­ar

Wellness (Aftonbladet) - - MATSMART -

Fram­för allt män, men även kvin­nor, tyc­ker att peng­ar ger ett bätt­re kär­leksliv, en­ligt en un­der­sök­ning bland 1000 per­so­ner, gjord av ­You­gov på upp­drag av spel­bo­la­get Lot­to­land. 41 % av män­nen och 29 % av ­kvin­nor­na an­ser att det blir ro­li­ga­re. 27 % av män­nen, 8 % av kvin­nor­na, an­ser att de skul­le kun­na få en ­snyg­ga­re part­ner. Var fjär­de man an­ser att sex­livet skul­le bli bätt­re, 7 % av kvin­nor­na ­­sä­ger sam­ma sak. Det är in­te ba­ra ett ut­tryck. En av tio kvin­nor li­der av urinläc­kage, trots att det finns hjälp att få. Pra­ta med din lä­ka­re om du har ett el­ler fle­ra ja på de här frå­gor­na: 1. Får du of­ta bråt­tom till ­to­a­let­ten? 2. Har du änd­rat di­na pla­ner av oro för att in­te hit­ta en toa? 3. Kan du ha svårt att kon­cen­tre­ra dig för att du är kiss­nö­dig? 4. Går du på toa två el­ler fle­ra gång­er per natt? 5. Kan du bli så kiss­nö­dig att det hän­der en olyc­ka?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.