Kraft att ut­veck­las

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du är in­ne i din egen bubb­la nu när som­ma­ren går över i höst och det är på gott och ont. För­de­len är att det du väl­jer att sat­sa på blir gjort. An­ting­en det gäl­ler ny­sats­ning­ar, bry­tan­de av ovanor el­ler ba­ra re­sul­tatin­rik­tat jobb kom­mer du att nå dit du vill. Bak­si­dan är att du in­te rik­tigt le­ker bra med and­ra, du ham­nar lätt i kon­flik­ter och har in­te all­tid tå­la­mod att lö­sa, el­ler ens lyss­na på, and­ras pro­blem. Sär­skilt job­bigt blir det för di­na re­la­tio­ner, ta li­te tid ibland och gör nå­got till­sam­mans. Al­la spor­ter med täv­lings­mo­ment spor­rar och om du täv­lar lyc­kas du ovän­tat bra. Du är i topp­form och bor­de ut­nytt­ja det. Ge­men­sam­ma stra­pat­ser byg­ger när­het. En na­tur­nä­ra helg runt 10/9 väc­ker nya käns­lor och för er nä­ra varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.