VÄ­DU­REN I fy­sisk topp­form

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Det blir en riv­starts­höst för dig. För ovan­lig­he­tens skull är du in­te rik­tigt re­do för det, sär­skilt in­te när det kom­mer till ar­be­te och so­ci­a­la sam­man­hang. Du kla­rar det du ska, men blir lätt stres­sad när du tar på dig mer än du egent­li­gen har tid med. Myc­ket lö­ser sig om du in­te bo­kar mer än vad som får plats un­der en nor­mal ar­bets­dag, och om du vill ha tid över för det som fun­kar. För du är i fy­sisk och känslo­mäs­sig topp­form, flir­tar blir till dej­ter och al­la re­la­tio­ner väx­er när hös­ten när­mar sig.

Styr­ka och kon­di­tion är di­na bäs­ta si­dor just nu. Allt som byg­ger din kropp är gyn­nat och lång­sik­ti­ga mål kom­mer att upp­nås.

Sat­sa på kväl­lar för två, för du glö­der och det märks. Allt ro­man­tiskt ger guld­kant, sär­skilt runt 21/8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.