STENBOCKEN In­i­från och ut

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Ut­veck­ling och för­änd­ring fun­ge­rar väl­digt väl un­der sen­som­ma­ren och hös­ten. Det gäl­ler sär­skilt dig som tän­ker för­änd­ra in­te ba­ra dig själv ut­an ock­så din fa­milj och di­na livs­om­stän­dig­he­ter. Vik­tigt är att bör­ja i rätt än­de, för ut­ma­ning­ar­na i var­da­gen kom­mer of­ta i vägen för det du vill. Ut­an en tyd­lig plan blir det en del fru­stra­tio­ner. Bör­ja med att se vart du vill, få se­dan med di­na när­mas­te på den mål­bil­den. Då mö­ter ni till­sam­mans al­la svå­rig­he­ter och ger er själ­va en tur­bo­lad­dad höst.

Höj tem­pot och skru­va upp trä­nings­mäng­den allt ef­tersom. Var­va med smi­dig­hets­pass för du byg­ger musk­ler och blir lätt stel.

Många fi­na kär­leks­da­gar fram till 29/8. Ut­nytt­ja dem till stun­der för två, all­ra helst runt 21/8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.