VATTUMANNEN Din styr­ka väx­er

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Styr­ka och ut­hål­lig­het är din grej fram­ö­ver och ska du lö­sa pro­blem gör du det enklast med mer nog­grann­het. Att ka­pa hörn går in­te alls och många av di­na snab­ba lös­ning­ar vi­sar sig ska­pa nya pro­blem i stäl­let för att lö­sa gam­la. Men som sagt, du har din en­vis­het och kan li­ta på att du rent prak­tiskt or­kar myc­ket mer än du själv tror. And­ra ljus­punk­ter är att du har ovän­tat lätt att för­änd­ra din kropp och får bra ut­del­ning av vikt­sats­ning­ar, va­re sig du vill gå upp el­ler vill tap­pa li­te. Bra tid för att byg­ga kon­di­tion och ut­nytt­ja gär­na ut­om­hus­möj­lig­he­ter­na så länge det går. Cy­kel och löp­ning ger dig mest.

Låt dig un­der­hål­las av bra film, här­li­ga te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar och mat i stör­re säll­skap som in­spi­re­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.