JUNGFRUN Lär för li­vet

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Ut­bild­ning, ny­fi­ken­het och mö­ten med män­ni­skor spor­rar och ger he­la till­va­ron en ny di­men­sion. Du ser allt li­te kla­ra­re än van­ligt och har al­la chan­ser att ta till dig så­dant du van­li­gen tyc­ker är svårt. Hög tid att sat­sa på dig själv med fo­kus på vad du kan och vad du vill, främst på job­bet. Du går fram oer­hört bra, så vå­ga ta ste­get och pre­sen­te­ra nya idéer. Au­gusti är ock­så en må­nad av väx­an­de käns­lor, jobb­flir­ten kan bli ett för­hål­lan­de och för­hål­lan­den le­da till livs­långa re­la­tio­ner. Be­ja­ka pas­sio­ner­na! Ut­ma­na dig själv och pro­va nya trä­nings­for­mer. Du lär dig lätt och bor­de sat­sa på nya tek­ni­ker och ut­veck­ling. Kul­tur är livs­luft och allt som sme­ker hjär­nan loc­kar. Gå på te­a­ter och sho­wer runt må­nads­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.