1. Bi­cep­scurls 2. Ut­fall med hant­lar

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Här är två öv­ning­ar från Joe Wicks styr­ke-hi­it som in­ne­hål­ler fem ­öv­ning­ar. Hans kom­plet­ta styr­ke-hi­it-pass om­fat­tar he­la krop­pen och tar li­te läng­re tid än kon­di­tions­pas­set ef­tersom det in­te ba­ra fo­ku­se­rar på att hö­ja pul­sen, ut­an ock­så på att öka mus­kel­mas­san ge­nom styr­ke­trä­ning. Ge­nom att öka mus­kel­mas­san ökar du äm­nes­om­sätt­ning­en, vil­ket be­ty­der att du för­brän­ner än­nu mer fett och kan nju­ta av mer mat sam­ti­digt som du blir sma­la­re. Allt du be­hö­ver för pas­set är ett par hant­lar för att öka mot­stån­det och en trä­nings­mat­ta. Om du är ny­bör­ja­re bör­jar du med lät­ta vik­ter och strä­var ef­ter att öka dem allt­ef­tersom du blir star­ka­re. Gör föl­jan­de öv­ning­ar i en se­kvens och gör så många re­pe­ti­tio­ner som möj­ligt på 30 se­kun­der. Vi­la i 45 se­kun­der mel­lan var­je öv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.