Ari­an­nas sömn­go­dis!

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

1. Tänk över hur ni so­ver i ­fa­mil­jen. So­ver ni ihop ­el­ler var och en för sig? Är al­la nöj­da? 2. Se till att in­te har någ­ra da­to­rer, pad­dor och te­le­fo­ner i sov­rum­met en tim­me fö­re sov­dags. Det blåa lju­set från ap­pa­ra­ter­na sät­ter i gång va­ken­hets­hor­mo­net. 3. Se till att ha rätt tem­pe­ra­tur, det vill sä­ga runt 18 ­gra­der. 4. Ät in­te en stor por­tion mat pre­cis fö­re lägg­dags. 5. Töm dig på tan­kar in­nan du som­nar. Skriv gär­na ner i kor­ta punk­ter vad du ska gö­ra näs­ta dag. Släpp ta­get och kon­trol­len. 6. Fo­ku­se­ra på still­he­ten. 7. Ha rätt be­lys­ning i sov­rum­met, in­te star­ka ­lam­por med blå­ak­tigt och kallt ljus. 8. Mo­tio­ne­ra re­gel­bun­det. 9. An­vänd dig av med­ve­ten and­ning. 10. Tänk på dö­den.

Hur ser du på sömn? Tyc­ker du att so­va är slö­se­ri med tid? För­fat­ta­ren och jour­na­lis­ten Ari­an­na Huf­fing­ton me­nar att det är dags att vi för­änd­rar vår syn på sömn. I sin nya bok tip­sar hon om hur vi kan bli bätt­re på att ­so­va och där­med mer ut­vi­la­de.

AV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.