SÅ BLEV BAD­RUM­MET VÅR EGEN OAS:

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA - Käl­lor: Po­pu­lär Histo­ria, Nor­dis­ka mu­se­et, ­Al­bert & Victo­ria ­mu­se­um.

Bidén lan­se­ras och blir po­pu­lär i sov­rum­men i fi­na hem och på bor­del­ler. Nam­net kom­mer från frans­kans pon­ny, ef­tersom man grens­lar bidén. Har ald­rig fått nå­got brett ge­nom­slag i Sve­ri­ge, där­e­mot i and­ra län­der.

I säng­kam­ma­ren hos fint folk stod en kom­mod – ett skåp med plats för tvätt­kar, ­kan­na, pot­ta och hy­gi­en­ar­tik­lar.

De förs­ta bad­rum­men byggs i ri­ke­mans­hus i Sve­ri­ge. En ti­dig va­ri­ant av våt­ta­pet, of­ta med mo­sa­ik­möns­ter, lan­se­ras i Eng­land som al­ter­na­tiv till det dy­ra kak­let.

Det förs­ta pa­ten­te­ra­de to­a­lett­papp­ret in­tro­du­ce­ras, kräp­pat med en skrov­lig och en slät yta.

De ri­ka in­re­der si­na bad­rum i ju­gend­stil med mar­morin­spi­re­rat ka­kel, mör­ka trä­de­tal­jer och snirk­li­ga möns­ter.

Folk­hems­pro­fe­ter­na fö­re­språ­kar bad­rum åt al­la. Bad­rum­met är i förs­ta hand ett funk­tio­nellt rum som ska va­ra ljust och lätt­stä­dat. Emalj är po­pu­lärt.

Eko­no­miskt upp­sving. Engrepps­blan­da­ren lan­se­ras och möj­lig­gör en jämn vat­ten­tem­pe­ra­tur. Te­ak är sta­tus i ­trä­de­tal­jer. Mo­der­na våt­ta­pe­ter lan­se­ras i ­mäng­der av möns­ter och fär­ger.

Våt­ta­pe­ter­nas och plast­mat­tor­nas stor­hets­tid. Gär­na med blom­mor och i fär­ger som li­la, brunt och moss­grönt. Fär­ger­na gäl­ler även för tvätt­ställ, bad­kar och to­a­lett.

Jacuzzin som pre­sen­te­rats som ett kar för un­der­vat­tensmas­sage på en sjuk­vårds­mäs­sa 1968 blir en sta­tus­sym­bol.

Bad­rum­men blir stör­re, ­sam­ti­digt som kra­ven väx­er på att de ska va­ra lät­ta att ren­gö­ra med t ex vägg­häng­da to­a­let­ter. Den sista plas­ten byts ut mot ka­kel och ­klin­kers. Vär­mes­ling­or mon­te­ras i gol­ven och hand­dukstork på väg­gen sam­ti­digt som en ny mil­jö­med­ve­ten­het väx­er fram, med ex­em­pel­vis låg­s­po­lan­de to­a­let­ter.

Bad­rum­met är hem­mets oas där pre­cis allt är de­sig­nat. Na­tur­sten, fär­gat glas, ­mo­sa­ik, krom, trä, kri­stall­kro­na – allt är tillå­tet, ba­ra du har tänkt. Sam­ti­digt sak­nar drygt en mil­jard män­ni­skor i värl­den ­till­gång till rent ­vat­ten.

som åter­fuk­tar din hud, med grön roo­i­bos. 100 ml/ 185 kr, Oh-li­ef. med soc­kel i kas­tan­je­trä. Ca 45 740 kr, Vil­le­roy & Boch. och här­lig doft av körs­bärs­blom. The ri­tu­al of Sa­ku­ra Bath fo­am. 500 ml/ 150 kr, Ri­tu­als.

blan­dat med ör­ter, blom­mor och ete­ris­ka ol­jor – an­vänd i ba­det el­ler som en skrubb i duschen. 150 g/ 99 kr, Klin­taco.se.

mor­gon­rock. 599 kr, Ce­an­nis.

i oli­ka stor­le­kar. Hand­duk 50x70 cm, 159 kr, bad­hand­duk 70x140 cm, 379 kr, Him­la.

med 40 tim­mars brinn­tid. 189 kr, Du­ran­ce.

På 2000ta­let blev det in­ne att ha en ljus­kro­na i bad­rum­met.

bad med någ­ra drop­par Afri­co­lo­gy Bo­dy & bath so­ak. 200 ml/ 395 kr, Ele­ven.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.