In­gre­di­en­ser att und­vi­ka i di­na skön­hets­pro­duk­ter

Wellness (Aftonbladet) - - MODE -

1. Mi­ne­ral­ol­ja – mi­ne­ral oil, pa­raf­fi­num liqui­dum, va­se­lin, pa­raf­fin, vit mi­ne­ral­ol­ja, me­di­cinsk vit­ol­ja, ole­um pe­tro­len, ole­um va­seli­ni, araf­fi­num, va­se­li­ne oil, E 905, pa­raf­fin oil, liquid pa­raf­fin. Utvinns ur rå­ol­ja. An­vänds som mjuk­gö­ra­re i hud­vårds­pro­duk­ter. Sak­nar vi­ta­mi­ner el­ler mi­ne­ra­ler och är en bil­lig ut­fyl­la­re med lång håll­bar­het. Mi­ne­ral­ol­ja hit­tar du i mo­tor­ol­ja och trä­ol­ja. 2. Pa­ra­be­ner – bu­tyl­pa­ra­ben (fett­kon­ser­ve­ran­de), me­tyl­pa­ra­ben, (vat­ten­kon­ser­ve­ran­de), etyl­pa­ra­ben (vat­ten­kon­ser­ve­ran­de), proyl­pa­ra­ben (fett­kon­ser­ve­ran­de). Syn­te­tiskt fram­ställ­da kon­ser­ve­rings­me­del som är bak­te­ri­e­dö­dan­de och som an­vänds för att öka håll­bar­he­ten. Det­ta gör det möj­ligt för krä­mer att stå på bu­tik­shyl­lor i fle­ra år. Kan va­ra al­ler­gi­fram­kal­lan­de och vis­sa av dem miss­tänks va­ra hor­mon­stö­ran­de. 3. Syn­te­tis­ka par­fy­mer – fragran­ce, per­fu­me. Fram­ställ­da av okän­da syn­te­tis­ka ­ke­mi­ka­li­er, ef­tersom till­ver­kar­na av kon­kur­rens­skäl in­te be­hö­ver upp­ge al­la si­na in­gre­di­en­ser. Många syn­te­tis­ka par­fy­mer in­ne­hål­ler fta­la­ter, som är hor­mon­stö­ran­de. Det finns 28 oli­ka doftäm­nen som är för­bjud­na in­om EU en­ligt Kos­me­ti­ka­di­rek­ti­vet och som klas­sas som al­ler­gi­fram­kal­lan­de. Även na­tur­li­ga par­fy­mer (ba­se­ra­de på ete­ris­ka ol­jor) kan va­ra al­ler­gi­fram­kal­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.